Топ-100
Back

ⓘ Таксономске категорије
                                               

Биолошка класификација

Таксономске категорије представљају нивое хијерархије у биолошким класификацијама, односно у таксономији. Овим апстрактним појмовима додељују се конкретна значења у виду имена неке групе организама, чиме је омогућено одређивање хијерархијске позиције тог таксона међу свим живим бићима. Основна таксономска категорија је врста, а постоје хијерархијски и ниже и више категорије. Таксономија наука је која се бави дефинисањем група биолошких организама на бази заједничких карактеристика и давања имена тим групама. Организми се групишу у таксоне и те групе се називају таксономским ранговима; груп ...

                                               

Таксономија

Таксономија је биолошка дисциплина која се бави теоретским и практичним дефинисањем таксона, и додељивањем таксономских категорија одређеним таксонима. Име потиче од грчких речи tassein - класификовати, и nomos - закон, наука. У почетку таксономија се бавила само праксом класификовања организама што је подручје поддисциплине класификације, али је накнадно проширено поље истраживања и на изучавање принципа и теорија класификовања. Данас биолошка таксономија даје правила класификовања организама у сложене дрволике хијерархијске системе, где се више хијерархијски нижих таксона подводи под јед ...

                                               

Морфологија (биологија)

Морфологија је биолошка општа наука о структури и облику организама. Тако можемо причати о морфологији биљака и морфологији животиња као јасно одвојеним дисциплинама. Можемо посматрати морфологију појединог организма, врсте, или неке више таксономске категорије, као и морфологију ћелије, органа, система органа. Морфологија унутрашњости организма назива се анатомија.

                                               

Taksonomski rang

Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji je nivo u taksonomskoj hijerariji. Primeri taksonomskog ranga su vrsta, rod, porodica, i klasa. Svaki rang uključuje u sebi više manje opštih kategorija. Rang vrste, i specifikacija roda kojim vrsta pripada su osnovni, što znači da možda nije neophodno da se navedu drugi rangovi Medunarodni kodeks zoološke nomenklature definiše rang kao: Nivo, za nomenklaturne svrhe, taksona u taksonomskoj hijerarhiji (npr. sve porodice koje su za nomenklaturne svrhe u istom rangu, koji se nalazi izmedu nadporodice i potporodice,

                                               

APG

APG је скраћеница од синтагме, којом се означава група аутора која је 1998. и 2003. године синтетски обрадила дотадашња знања у области филогеније скривеносеменица и објавила их у виду посебне класификационе схеме. Класификација APG је резултат многобројних морфолошких али у првом реду молекуларних систематичких истраживања, и до сад је најприближнија идеалу класификације/систематике која одражава филогенију. У APG систему не постоје све стандардне таксономске категорије - дефинисање таксона се задржава на нивоима реда и фамилије. Све више категорије нису обухваћене системом, док постоје н ...

                                               

Царство (биологија)

У биологији, царство је једна од таксономских категорија у хијерархијској класификацији организама. Термин је у науку увео Карл Лине 1735. године у првом издању дела Systema Naturæ, и дуго времена царство је било највиша таксономска категорија. Од 1960-их у употреби су и категорије изнад нивоа царства. Царство се у традиционалним ботаничким класификацијама дели на разделе divisio, мн. divisiones, док се у зоолошким класификацијама дели на кола или типове phylum, мн. phyla. Употреба термина филум који значи и раздео и коло, честа је у савременој неформалној биолошкој терминологији и пракси. ...

                                               

Ред (биологија)

Ред је у биолошкој класификацији назив таксономске категорије која је хијерархијски изграђена из једне или више породица. Ред је таксономски ранг који се користи у класификацији организама и препознаје се номенклатурним кодовима. Остали добро познати рангови су живот, домен, царство, раздео, класа, породица, род и врсте, са редом који се уклапа између класе и породице. Непосредно виши ранг, надред изнад ког је магнред, може се додати директно изнад реда, док подред има нижи ранг следе инфраред и парвред. таксономска јединица, таксон, у том рангу. У том случају множина су редови латински or ...

                                               

Саркодине

Тело саркодина је неправилног облика код најједноставније грађених врста, а код већине постоји скелетна љуштурица око тела нпр. фораминифере. Цитоплазма им је диференцирана на ектоплазму спољашњи слој и ендоплазму унутрашњи слој. Имају једно или више једара у цитоплазми. Размена гасова врши се дифузијом. Немају дефинисан положај цитостома. Издуживање се врши на било ком делу тела. Живе слободно, пливајући или у влажним стаништима, а могу се срести и паразитске форме дизентерична амеба.

                                               

Klasa (biologija)

U biološkoj klasifikaciji, klasa je taksonomski rang. Drugi dobro poznati rangovi su život, domen, carstvo, razdeo/tip, red, porodica, rod, i vrsta. Klasa se u hijerarhiji nalazi iznad reda a ispod razdela u botaničkoj nomenklaturi, odnosno tipa u zoološkoj. naziv osnovne taksonomske kategorije, Sastav svake klase odreduju taksonomisti. Često ne postoji tačan dogovor, i različiti taksonomisti zauzimaju različite pozicija. Ne postoje čvrsta pravila koja bi oni slijedili u opisivanju klasa, ali za poznate životinje verovatno postoji konsenzus. Na primer, psi su obično svrstani u tip hordata ...

                                               

Систематика

Систематика или биолошка класификација је биолошка дисциплина која се бави проучавањем, разграничавањем, упоређивањем, хијерархијом и филогенијом организама. Она је саставни дио таксономије, која на темељу сличности и разлика категоризује и разврстава групе живих организама. При систематизовању је нужно укључити што више параметара који утичу на процесе еволуције нових врста како би се утврдила целовита филогенеза. Систематика је област биологије у којој се дефинишу групе организама на основу њихових одлика, да би се затим утврдиле везе између тих група и преко тих веза групе класификовале ...

                                               

Кључ (биологија)

Кључеви могу бити посебна дела или се налазити у склопу стручних књига или радова. Пратећи карактеристике врсте коју је потребно детерминисати, врши се избор између датих случаја који се увек дају алтернативно. Дакле један представља "тезу", а други "антитезу". Свака теза преко броја са десне стране води до нова два случаја, односно до нове "тезе" и "антитезе". На тај начин се стиже до одређене таксономске категорије, односно коначне детерминације.

                                               

Род

Род може бити: Род филм, совјетски филм из 1981. било ко или шта са овим и/или сличним именом хот род, возило са посебно великим мотором род социологија гендер, друштвена категорија родбина, ближи или даљи сродници Род бог, створитељ света у словенској митологији Родос, застарели назив за ово грчко острво род граматика, подела речи у четвртини језика род биологија, таксономска категорија род војска

                                     

ⓘ Таксономске категорије

  • Таксономске категорије представљају нивое хијерархије у биолошким класификацијама, односно у таксономији. Овим апстрактним појмовима додељују се конкретна
  • дисциплина, имајући на тај начин мултидисциплинаран приступ проблему класификовања. Систематика Класификација Таксономске категорије Таксономски ранг
  • посматрати морфологију појединог организма, врсте, или неке више таксономске категорије као и морфологију ћелије, органа, система органа. Морфологија унутрашњости
  • Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji je nivo relativna pozicija u taksonomskoj hijerariji. Primeri taksonomskog ranga su vrsta, rod, porodica
  • naturales који је касније био замењен именом породица.. Класификација Таксономске категорије Кладистика Филогенија J. McNeill et al. 2006 International Code
  • постоје све стандардне таксономске категорије - дефинисање таксона се задржава на нивоима реда и фамилије. Све више категорије нису обухваћене системом
  • Naturæ, и дуго времена царство је било највиша таксономска категорија Од 1960 - их у употреби су и категорије изнад нивоа царства натцарство и домен домена
  • биолошкој класификацији назив таксономске категорије која је хијерархијски изграђена из једне или више породица. Ред је таксономски ранг који се користи у класификацији
  • и паразитске форме дизентерична амеба Саркодине имају статус таксономске категорије подтипа у оквиру потцарства праживотиња. Обухватају класе: Lobosea
  • biološkoj klasifikaciji, klasa lat. classis je naziv osnovne taksonomske kategorije taksonomski rang. Drugi dobro poznati rangovi su život, domen, carstvo

Users also searched:

...
...
...