Топ-100
Back

ⓘ Категорија:Биохемија                                               

Биохемија

Биохемија или биолошка хемија је хемија живота, мост између биологије и хемије, која проучава начин на који комплексне хемијске реакције стварају живот. Биохемија је хибридни део хемије који проучава хемијске процесе у живим организмима. Како сви облици живота имају заједничко порекло, они имају и сличне биохемије, као што су генетички код и стереохемија многих биомолекула. Контролом протока информација путем биохемијске сигнализације и протока хемијске енергије путем метаболизма, биохемијски процеси омогућавају постојање комплексности живота. Током задњих деценија двадесетог века, биохеми ...

                                               

Pregled biohemije

Sledeći sadržaj daje se kao pregled i tematski vodič za biohemiju. Biohemija je studija hemijskih procesa u živim organizmima, uključujući živu materiju. Biohemija pokriva sve žive organizme i procese koji se odvijaju u njima.

                                               

Антибиотик

Антибиотици представљају групу хемијских једињења која успоравају раст или уништавају микроорганизме, у првом реду бактерије, на такав начин који није штетан по домаћина. Антибиотици могу било да убију или да инхибирају раст бактерија. Неколико антибиотика је исто тако ефективно против гљивица и протозоа, а неки су токсични за људе и животиње, чак и кад се користе у терапеутској дози. Антибиотици нису ефективни против вируса као што су прехлада или инфлуенца, и могу да буду штетни ако се непримерено користе. Антибиотици су произвели револуционарне промене у медицини 20. века, и заједно са ...

                                               

Biomolekul

Biomolekul ili biološki molekul je svaki organski molekul koju proizvodi živi organizam, koji je od značaja za jedan ili više tipično bioloških procesa, poput deobe ćelija, morfogeneze ili razvoja. Biomolekuli obuhvataju velike polimerske molekule, kao što su proteini, polisaharidi i nukleinske kiseline, kao i male molekuli poput primarnih metabolita, sekundarnih metabolita i prirodnih proizvoda. Opštiji naziv za ovu klasu materijala je biološki materijal. Biomolekuli su važan element živih organizama. Oni su često endogeni, proizvedeni u organizmu, mada su organizmima obično neophodni i e ...

                                               

Денатурација (биохемија)

Денатурација је процес при коме се мењају природна својства протеина под утицајем неких хемијских и физичких агенаса. Денатурација је и слабљење и нарушавање секундарне структуре нуклеинских киселина и протеина чиме се губи функција ових молекула. Може бити изазвана повишеном температуром, зрачењем, механичким факторима, солима тешких метала или деловањем јаких киселина и база.

                                               

Диспропорционација

Диспропорционација, понекад названа дисмутација, оксидоредуктивна је реакција у којој се једињење интермедијарног оксидационог стања претвара у различита једињења, једно већег и једно мањег оксидационог стања. Иако није широко прихваћена, диспропорционација се понекад користи за описивање било каквих десиметралних реакција следећег типа: 2 A → A + A", без обзира на било какве процесе оксидоредукције.

                                               

Еди-Хофстијев дијаграм

У биохемији, Еди - Хофстијев дијаграм графички је приказ кинетике ензима, у којој је брзина реакције у функцији концентрације супстрата: v = − K m v је концентрација супстрата, док је v max максимална брзина реакције. Као и у другим случајевима линеаризације Михаелис - Ментенине једначине, Еди - Хофстијев дијаграм дозвољава брзу идентификацију значајних кинетичких параметара, као што су K m и v max. Овај метод је доста отпорнији на експерименталне грешке у поређењу са Лајнвивер - Берковим дијаграмом, превасходно због давања подједнаког значаја експерименталним тачкама у било ком опсегу кон ...

                                               

Ензим

Ензим или фермент је биолошки катализатор, тј има моћ да утиче на брзину хемијске реакције. Ензими су неопходни како би живот био могућ, јер многе реакције које се одвијају у ћелијама организма су превише споре и водиле би до другачијих продуката које организму или нису потребни или би му штетили. Квар, генетичке мутације, недовољна или повећене производња, једног јединог ензима може да буде главни узрок тешких генетичких поремећаја. На пример, поремећај фенилкетонурија је резултат недостатка ензима фенилаланин хидроксилаза, који катализује први корак у разлагању амино киселине фенилаланин ...

                                               

Катализа

Катализа је процес повећања брзине хемијске реакције додавањем супстанце познате као катализатор. Другим речима, катализатор је хемијска супстанција, која се додаје реакционом систему да би убрзала реакцију. Катализатори се не троше у катализованој реакцији, али могу деловати више пута. Често су потребне само врло мале количине катализатора. Глобална потражња за катализаторима у 2010. процењена је на приближно 29.5 милијарди америчких долара.

                                               

Ксенобиотик

Ксенобиотик, је хемијска супстанца која је присутна у организму, али се у њему не производи нити се очекује да буде присутна. У ксенобиотике се могу сврстати и супстанце које су у организму присутне у много већој концентрацији од уобичајене. Конкретно, лекови као што су антибиотици су ксенобиотици за људе, јер их људско тело не производи, нити су део њихове нормалне исхране. Природна једињења могу такође постати ксенобиотици ако су преузете од стране другог организма, као што су природни људски хормон који се могу наћи у рибама низводно од постројења за испуштање отпадних вода, које оне ун ...

                                               

Лајнвивер-Берков дијаграм

У биохемији, Лајнвивер - Берков дијаграм графички је приказ Лајнвивер - Беркове једначине за кинетику ензима, коју су извели амерички научници Ханс Лајнвивер и Дин Берк. Овај дијаграм обезбеђује користан графички метод за анализу Михаелис - Ментенине једначине: V = V m a x концентрација супстрата. Лајнвивер - Берков дијаграм је користан за брзо одређивање неопходних параметара у кинетици ензима, као што су K m и V max. Примера ради, одесчак на y-оси је једнак реципрочној вредности V max ; док се одсечак на x-оси изједначава са −1/K m. С обзиром да је Лајнвивер - Берков дијаграм јако осетљи ...

                                               

Лучење

Лучење је кретање материјала из једног места у друго, нпр. лучење хемијске супстанце из ћелије или жлезде. Слично томе, излучивање је уклањање одређених супстанци или отпадних производа из ћелије или организма. Уобичајени механизам ћелијског лучења је путем секреторних канала на ћелијској мембрани, званих порозоми. Порозоми су перманентне липопротеинске структуре у облику чашице на мембрани. На месту порозома се секреторне везикуле фузионишу са ћелијском мембраном, како би ослободиле интравезикуларни ћелијски садржај. Лучење код бактеријских врста представља транспорт или транслокацију ефе ...

                                               

Метаболизам пентозо-фосфата

НАДПХ се синтетише приликом метаболзма пентозо-фосфата када се глукоза-6-фосфат оксидује у рибозу-5-фосфат. Овај шећер од пет угљеникових атома је веома важан саставни део АТП, КоА, НАД +, ФАД, РНК и ДНК. Генерална једначина овог процеса је: Глукоза 6-фосфат + 2NADP + + H 2 O → рибоза 5-фосфат + 2NADPH + 2H + + 2CO 2 Рекације метаболизма фосфатне пентозе се одигравају у цитоплазми.

                                               

Синтеза протеина

Синтеза протеина је процес којим ћелија гради протеине. Понекад се термин употребљава када се говори о транслацији, али је пракса да се употребом термина мисли на свеукупни процес стварања протеина, који почиње транскрипцијом, а завршава се транслацијом. Синтеза протеина је у генералном смислу иста код прокариота и еукариота, међутим фундаменталне разлике постоје.

                                               

Фармакологија

Фармакологија је грана медицине која проучава лекове, њихове физичке и хемијске карактеристике, примену у лечењу, у фармакотерапији, као и метаболизам лека. Слободно се може рећи да се она бави узајамним дејствима лековитих супстанци и живог организма с основним циљем да се унапреди лечење болесног човека. Поред тога што је значајна за медицину, значајна је и за фармацију те представља и једну од кључних додирних тачака медицине са фармацијом. Њену основу чине фармакокинетика која изучава дејство организма на лек и хемијске промене лека и фармакодинамика која се бави деловањем лека на орга ...

                                               

Хиперамонемична енцефалопатија

Хиперамонемична енцефалопатија је болест која је проузрокована дефектом прве реакције која чини циклус уреје. До болести долази услед немогућности организма да претвори неупотребљену количину токсичне амонијака у уреју, и притом долази до нагомилавања амоније у крвотоку.

                                               

Хиперглицинемија

Хиреглицинемија је урођени поремећај метаболизма глицина. Узрок овог обољења је ензимски блок у провођењу глицина у серин, због чега долази до нагомилавања глицина у крви и његовог појачаног излучивања мокраћом.

                                               

Хипероксалурија

Хипероксалурија може настати алиментарно, услед уношења веће количине оксалата путем хране. Метаболичка хипероксалурија настаје као поремећај у метаболизму глицина. Урођени поремећај настаје услед немогућности превођења оксалне у мрављу киселину због смањене активности ензима оксалат декарбоксилаза. Болест почиње у дечјем узрасту и каракетрише се нагомилавањем калцијум оксалата у разним органима: коштаној сржи, срчаном мишићу миокарду, бубрезима због чега настаје бубрежни каменац. Он изазива симптоме у виду крварења у мокраћи хематурија, инфекција уринарног тракта које касније доводи и до ...

                                               

Agrohemija

Agrohemija ili poljoprivredna hemija je studija hemije i biohemije koja je značajna za poljoprivrednu produkciju, preradu sirovih produkata u hranu i pića, i u praćenju i remedijaciji životne sredine. Te studije naglašavaju odnose izmedu biljki, životinja i bakterija i njihovog životnog okruženja. Agrohemija je nauka o hemijskim kompozicijama i promenama do kojih dolazi tokom prerade, zaštite, i korišćenja useva i stoke. Kao osnovna nauka, ona obuhvata, osim eksperimentalne hemije, sve životne procese putem kojih ljudi dobijaju hranu i vlakna za sebe i hranu za životinje. Kao primenjena na ...

                                               

Antiparalelan (biohemija)

U biohemiji, dva molekula su antiparalelna ako su locirani jedan pored drugog i usmereni u suprotnim pravcima, ili ako su dva lanca medusobno komplementarna. Na primer, u DNK molekulu 5 ugljenik je lociran na vrhu vodećeg lanca, a 3 ugljenik je lociran na nižem delu komplementarnog lanca. Nukleotidi su slični i paralelni, ali oni idu u suprotnim pravcima, te se stoga nazivaju antiparalelnim. Antiparalelne DNK strukture su važne za replikaciju DNK zato što se vodeći lanac replcira u jednom smeru, a zaostajući u suprotnom. Tokom DNK replikacije vodeći niz se replicira kontinuirano, dok se za ...

                                               

ApoA-1 Milano

ApoA-1 Milano, ETC-216, MDCO-216 je prirodna mutirana varijanta apolipoproteina A1 proteina koji se nalazi u ljudskoj HDL čestici, koja vrši prenos holesterola iz tkiva u jetru. Njegov značaj je u neposrednoj povezanosti sa zaštitom srca od kardiovaskularnih bolesti, na osnovu najnovijih, zasada nepotpunih istraživanja i u regresiji tumora i metastaza. Apolipoprotein apoA-1 Milano prvi put je identifikovan od strane dr Cesarea Sirtorija u Milanu, koji je dokazao da je njegovo prisustvo u organizmu čoveka značajno za smanjenje rizika od kardiovaskularne bolesti, iako je u svojim istraživanj ...

                                               

Bioorganometalna hemija

Bioorganometalna hemija je izučavanje biološki aktivnih molekula koji sadrže ugljenik direktno vezan za metalie ili metaloide. Ova oblast opkoračuje polja organometalne hemije, biohemije, i medicine. Ona je podskup bioneorganske hemije. U prirodne bioorganometalike se ubrajaju enzimi i sensorni proteini. Isto tako u ovom okviru je razvoj novih lekova i agensa za imidžing, kao i principa koji su relevantni za toksikologiju ili organometalna jedinjenja.

                                               

F1 генерација

Прва потомачка или филијална генерација представља потомке родитељске генерације у Менделовим контролисаним укрштањима. Ову генерацију Мендел назива и хибридима, који у зависности од броја особина могу да буду: дихибриди полихибриди. трихибриди монохибриди У питању су хибриди јер јединке настају укрштањем родитеља који су пореклом из различитих линија сорти и генотипски су хомозиготи. Пошто су родитељи хомозиготи, јединке F1 генерације су хетерозиготи са израженом доминантном особином, за монохибридно, или доминантним особинама, ако је у питању више хибридно укрштање. Међусобним укрштањем ...

                                               

Farmakogenomika

Farmakogenomika je grana farmakologije koja se bavi proučavanjem uticaja genetičkih varijacija na dejstvo lekova kod pacijenata putem istraživanja korelacija izmedu genetskog izražavanja ili jednonukleotidnog polimorfizma i efikasnosti ili toksičnosti leka. Tim putem, farmakogenomika se bavi razvojem racionalnih sredstava za optimizaciju upotrebe lekova, u smislu genotipa pacijenata, da bi se osigurala maksimalna efikasnost sa minimalnim nepoželjnim efektima. Takvi pristupi imaju za cilj prispeće personalizovane medicine, u kojoj su lekovi i kombinacije lekova optimizovane za svako individ ...

                                               

Feritin

Feritin je makromolekul molekulske težine od najmanje 440 kD. Sastoji se od proteinske opne sa 24 podjedinice, dok se u unutrašnjosti nalazi gvožde koje sadrži u proseku približno 2.500 Fe3 + jona. Normalne vrednosti feritina su za; muskarce; 30.0-400.0 ng/mL i žene 13.0-150.0 ng/mL.

                                               

Fitohemija

Fitohemija se bavi izučavanjem jedinjenja izvedenih iz biljki, i.e. fitohemikalija. Ova oblast istraživanja nastoji da opiše strukture velikog broja sekundarnih metaboličkih jedinjenja prisutnih u biljkama, funkcije tih jedinjenja u ljudskoj i biljnoj biologiji, i biosintezu tih jedinjenja. Biljke sintetišu fitohemikalije iz mnoštva razloga, uključujući sopstvenu zaštitu protiv napada insekata i od biljnih bolesti. Fitohemikalije u prehrambenim biljkama su često aktivne u ljudskoj biologiji, i u mnogim slučajevima su zdravstveno korisne. U biljkama je prisutno mnoštvo različitih tipova jed ...

                                               

Hemija životne sredine

Hemija životne sredine je naučno polje koje se bavi izučavanjem hemijskih i biohemijskih fenomena koji se javljaju u prirodi. Za razliku od nje, zelena hemija se prvenstveno bavi redukovanjen potencijalnog zagadenja. Hemija životne sredine se može definisati kao studija izvora, reakcija, transporta, efekata, i sudbine hemijskih jedinjenja u vazdušnom, zemljišnom, i vodenom okruženju; kao i uticaja ljudske aktivnosti na njih. Ona je interdisciplinarna nauka koja obuhvata atmosfersku, akvatičnu i zemljišnu hemiju, koja je u velikoj meri zavisna od analitičke hemije i srodna sa drugim naukama ...

                                               

Inhibitori nukleinskih kiselina

Inhibitori nukleinskih kiselina su vrste antibakterijskih sredstava koja funkcionišu putem inhibicije proizvodnje nukleinskih kiselina. Postoje dve glavne klase: DNK inhibitori i RNK inhibitori. Antifungalni flucitozini funkcionišu na sličan način.

                                               

Makromolekul

Makromolekul je po definiciji veliki molekul, koji ima veliku molekulsku masu. U biohemiji se pojam makromolekula odnosi na biopolimere, a takode i na nepolimerne molekule velike molekulske mase.

                                               

Metabolit

Metaboliti su intermedijeri i produkti metabolizma. Termin metabolit je obično ograničen na male molekule. Primarni metaboliti direktno učestvuju u normalnom rastu, razvoju, i reprodukciji. Sekundarni metaboliti nisu direktno obuhvaćeni tim procesima, ali obično imaju važnu ekološku funkciju. Primeri takvih metabolita su antibiotici i pigmenti. Metabolom formira velike mreže metaboličkih reakcija, gde proizvodi jedne enzimske hemijske reakcije postaju supstrati drugih hemijskih reakcija. Metaboliti hemijskih jedinjenja, bilo da su nasledni ili farmaceutski, se formiraju kao deo prirodnog b ...

                                               

Metabolom

Metabolom se odnosi na kompletni set malih-molekulskih metabolita koji se može naći u biološkom uzorku, kao što je jednostavni organizam. Reč je skovana po analogiji sa transkriptomikom i proteomikom, kao što su transkriptom i proteom, metabolom je dinamičan, i menja se od sekunde do sekunde. Mada se metabolom može dovoljno jasno definisati, još uvek nije moguće analizirati celokupan opseg metabolita jednim analitičkim metodom. Januara 2007 naučnici sa Alberta univerziteta i Kalgari univerziteta su završili nacrt ljudskog metaboloma. Oni su kategorizovali i karakterizovali 2.500 metabolita ...

                                               

Neurohemija

Neurohemija se bavi izučavanjem neurohemikalija, uključujući neurotransmitere i druge molekule koji utiču na funkcionisanje neurona. Ovo naučno polje detaljno istražuje načine na koji neurohemikalije utiču na rad neuronskih mreža. Ova oblast neuronauke uspostavlja mikro-makro vezu izmedu analize aktivnih organskih jedinjenja u nervnom sistemu i neuronskih procesa, kao što su moždana plastičnost, neurogeneza i neuronska diferencijacija. Smatra se da je neurohemija uspostavljena kao disciplina 1954. Tokom ranog perioda svog postanja, neurohemija se bavila prirodom relativno malog broja neuro ...

                                               

Obrnuti transport holesterola

Obrnuti transport holesterola je prirodni proces u organizmu koji se opisuje kao uklanjanje akumuliranog HDL holesterol iz aterosklerotskih plakova lokalizovanih u zidu arterija. Holesterol uklonjen iz plaka prenosi se na česticama HDL u jetru gde se preko žuči izlučuje iz tela. Novostvorene HDL čestice su ravne i prazne i imaju važnu funkciju posredovanja u obrnutom transportu holesterola. Glavni sastojci uključeni u proces RCT su lipoprotein visoke gustoće i apolipoproteina A1, enzimii kao što su; lecitin holesterol aciltransferase, fosfolipidi prenosioci proteina, jetrena lipaza i holes ...

                                               

Teorija receptora

Teorija receptora je primena receptorskih modela u objašnjavaju ponašanja lekova. Farmakološki receptorski modeli često prethode stadijumu preciznog poznavanja receptora. Džon Njuport Langli i Paul Ehrlić su uveli koncept receptora koji posreduju dejstvo leka početkom 20-tog veka. J Klark je proizveo prvi kvantitativni odnos lekom uzrokovanog biološkog odgovora i predložio model kojim se objašnjava lekom posredovana aktivacija receptora. Najveći deo kvantitativnih teorijskih modela receptorske funkcije se bavi ligandom kontrolisanim jonskim kanalima i GPCR receptorima.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →