Топ-100
Back

ⓘ Категорија:Кристалографија                                               

Кристалографија

Кристалографија је експериментална наука која се бави одређивањем распореда атома у кристалном чврстом материјалу. Реч "кристалографија" изведена је од грчких речи crystallon "хладна кап, смрзнута кап", с тим да се њено значење проширује на све чврсте материје са одређеним степеном прозирности, и graphein "писати". У јулу 2012, Уједињене нације су препознале значај кристалографске науке проглашавајући да ће 2014. бити Међународна година кристалографије. Кристалографија са другим природним наукама, као што је минералогија и наука материјала, хемија и физика. Кристалографија је у другим мате ...

                                               

Анизотропија

Анизотропија - је неједнакост физичких својстава средине на различитим правцима унутар те средине. Уопштено говорећи, по једном својству средина може бити изотропна, а по другом анизотропна. Степен анизотропије анизотропне средине такође се може разликовати - бити веома изражен, или скоро занемарљив. Посебан случај анизотропије је ортотропија од грч. orthos - прав и tropos - правац која представља неједнакост својстава средине у два три, узајамно нормална правца.

                                               

Braveova rešetka

Braveova rešetka u fizici čvrstog stanja, je periodični beskonačni skup čvorova u ravni koji imaju isti raspored i orijentaciju, nezavisno iz koje se tačke se posmatra. Braveova rešetka se može definisati i kao skup svih čvorova odredenih vektorom: R = n 1 a → 1 + n 2 a → 2 + n 3 a → 3, {\displaystyle R=n_{1}{\vec {a}}_{1}+n_{2}{\vec {a}}_{2}+n_{3}{\vec {a}}_{3},} gde su a → 1, a → 2, a → 3 {\displaystyle {\vec {a}}_{1},{\vec {a}}_{2},{\vec {a}}_{3}} primitivni vektori Braveove rešetke, a n 1, n 2, n 3 ∈ Z {\displaystyle n_{1},n_{2},n_{3}\in \mathbf {Z} }. Primitvna ćelija je najmanji deo ...

                                               

Графит

Графит је минерал и једна је од три стабилне алотропске модификације угљеника, међу којима је најчешћа и најстабилнија управо графит. Сиве је боје. Графит најчешће поседује хексагоналну решетку, а веома ретко се појављује у ромбоедричној. Атоми у слојевима везани су јаким ковалентним везама, али су сами слојеви повезани слабим Ван дер Валсовим везама, што им омогућава да клизе један преко другог, тако да се графит отире. Графит је једини неметал који добро проводи електричну струју и топлоту. Употребљава се за подмазивање, у електролизи као инертна електрода, за контакте у електричним мото ...

                                               

Ада Јонат

Ада Е. Јонат је израелски кристалограф, најпознатија по свом пионирском раду на структури рибозома. Тренутно је директор Helen and Milton A. Kimmelman центра за биомолекулске структуре и члан већа научног института Вајзмен. 2009. године је добила Нобелову награду за хемију заједно са Венкатраманом Рамакришаном и Томасом А. Стајцом за рад на структури и функцији рибозома. Ада је прва жена од 10 израелских нобеловаца, прва жена са Блиског истока која је освојила нобелову награду за науку, и прва жена после 45 година која је добила Нобелову награду за хемију. Међутим, она каже да није ништа с ...

                                               

Кристал

У хемији и минералогији, кристал представља чврсту материју чији су констутивни елементи атоми, молекули, или јони а који граде правилну унутрашњу структуру. Реч кристал потиче од грчке речи "κρύσταλλος" која значи чисти лед, и некада се односио само на кристал кварца. У минералогији кристал је тело ограничено геометријским површинама пљоснима, а у свим деловима има једнака хемијска својства. Већина метала представљају поликристале. Код кристала је честа појава ближњења, односно симетричног урастања кристала.

                                               

Кристална решетка

Кристална решетка представља уређени распоред елементарних јединки супстанце у простору. Распоред елементарних јединки правилно се понавља у свим правцима градећи кристалну решетку. Кристална решетка је изграђена од елементарних ћелија које могу имати различит просторни облик. Према врсти елементарних јединки честица које је граде, кристална решетка може бити атомска, молекулска и јонска и метална. Чисте супстанце се у природи налазе у облику кристалних решетки, и као аморфне супстанце. Кристалне супстанце имају правилан распоред честица атома, молекула или јона геометријског облика. Оне и ...

                                               

Кристална структура

Кристална структура је карактеристика чврстих тела, која је одређена правилном структуром честица од којих је тело грађено. Оваква чврста тела чији су атоми или атомске групе правилно просторно распоређени називају се кристалима. Правилности просторне распоређености атома се изражавају и код екстерних особина кристала, нпр. код кристала натријум хлорида. Видљиво је да сваки кристал натријум хлорида представља готово савршену коцку. У овом случају се та правилност протеже на велики део, односно на цели комад испитиваног материјала, па се та особона назива макрокристалношћу, а материјал - мо ...

                                               

Кристалне системе

Кристална система је просторна категорија, којом се карактерише симетрија структуре у три димензије са транслаторном симетријом у три правца, и дискретном класом група тачака. Основно у кристалографији, је категоризација кристала. Постоји 7 кристалних система у оквиру којих је могућа кристализација у природи: Тетрагонална, Тесерална. Ромбична, Ромбоедарска, Моноклинична, Триклинична, Хексагонална,

                                               

Милерови индекси

Милерови индекси представљају систем кристалографске нотације равни у Бравеовим кристалним решеткама. Индексе представљају три цела броја ℓ, m, n {\displaystyle \ell,m,n} која записана у заградама {\displaystyle } одређују раван кристала. Ако посматрамо Декартов координатни систем у три димензије са осама x, y, z {\displaystyle x,y,z\,\!} и ако су тачке пресека кристалографске равни са овим осама редом a, b, c {\displaystyle a,b,c\,\!}, онда су Милерови индекси одређени вредностима: ℓ = 1 / a, {\displaystyle \ell =1/a,} m = 1 / b {\displaystyle m=1/b\,\!} и n = 1 / c {\displaystyle n=1/c\, ...

                                               

Моноклинична кристална система

У кристалографији, моноклинична кристална система је једна од 7 кристалних система. Кристална система је дефинисана са три елементарна вектора и три угла између њих којима се дефинише кристалографски осни крст. Моноклинична система има неједнаке по величини елементарне векторе а углови γ и β су од 90° док трећи угао, угао α није прав угао. ‎

                                               

Рендгенска кристалографија

Рендгенска структурна анализа је техника за испитивање кристалних супстанци, која користи дифракциону слику добијену расејавањем рендгенског зрачења на испитиваном кристалу. Основни циљ РСА је одређивање кристалне и молекулске структуре испитиваног узорка. Рендгенском структурном анализом могуће је одредити структуру великог броја једињења, која се могу наћи у кристалном облику. За сложенија једињења, као што су различити макромолекули ДНК, протеини потребно је комбиновати овако добијене резултате са резултатима добијеним другим аналитичким техникама, као што је нуклеарна магнетна резонанц ...

                                               

Ромбична кристална система

У кристалографији, ромбична кристална система представља један од 7 модела по којима се у природи одвија кристализација. Окарактерисана је са три међусобно управна елементарна вектора различитих дужина. α = β = γ = 90° Ромбична решетка може бити представљена са четири Бравеове решетке: примитивном, базно центрираном, унутрашње центрираном, и површински центрираном.

                                               

Ромбоедарска кристална система

У кристалографији ромбоедарска кристална система представља један од 7 начина кристализације у природи. Ромбоедарска кристална система је дефинисана са три по дужини међусобно једнака елементарна вектора транслације који нису међусобно управни, односно представљена је ромбоедром. a = b = c

                                               

Тесерална кристална система

Кристална решетка тесералне системе окарактерисана је са три вектора елементарне транслације па кристалографски осни крст има три осе исте дужине и међусобно управне. a = b = c, α = β = γ = 90° Кристална решетка је са три осе четвртог степена и могуће су три Бравеове решетке: проста, унутрашње ценрирана и површински центрирана. Уколико се на кристалу јавља потпуни број елемената симетрије који је карактеристичан за тај вид кристалне решетке тада тај кристал има холоедријски облик. Уколико постоји редукција у броју неких елемената реч је о парахемиједрији а уколико недостаје центар симетриј ...

                                               

Тетрагонална кристална система

У кристалографији тетрагонална кристална система је једна од 7 могућих начина кристализације у природи. Тетрагонална система се дефинише преко три вектора елементарне транслације од којих су два једнаке дужине, а сва три вектора су управна један на други. a = b, α = β = γ = 90° ‎

                                               

Триклинична кристална система

У кристалографији, триклинична кристална система је једна од седам могућих кристалних система. Одликује се са три елементарна вектора транслације који међусобно стоје под угловима који су различити од 90°. У триклиничној системи све три дужине елементарне ћелије су међусобно различите дужине, исто као што је и у ромбичној кристалној системи. Триклинична система од елемената симетрије има само центар симетрије.

                                               

Хексагонална кристална система

У кристалографији хексагонална кристална система је једна од 7 могућих облика кристализације у природи. Хексагонална кристална решетка карактерише се са три вектора елементарне транслације од којих су две једнаке дужине а трећи различит. За објашњење ове решетке уводи се допунска оса која представља симетралу између x и y осе.

                                               

Dendrit (kristal)

Dendrit je kristal koji se pojavljuje kod nestabilne kristalizacije ili kod brzog hladenja rastvora, a znači oblik kristala nalik krošnji stabla ili tvorevinu nalik grančici paprati. Grananje je pojava spore difuzije molekula.

                                               

Fotografija 51

Fotografija 51 je naziv difrakcionog snimka DNK koji je napravio Rejmond Gosling dok je radio kao postdiplomski student pod nadzorom Rozalind Franklin 1952, koji je bio kritični dokaz u identifikaciji strukture DNK. Fotografija je snimljena dok je Franklin bila na Kings koledžu u grupi Džona Randala. Džejmsu Votsonu je fotografiju pokazao Moris Vilkins, koji ju je dobio od Rejmonda Goslinga. On je zajedno sa Fransisom Krikom koristio fotografiju 51 za razvije prvi hemijski model DNK. Za taj rad su njih troje nagradeni 1962. Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu. Nobelova nagrada s ...

                                               

Kristalizacija

Kristalizacija je nastajanje kristala u kojem se osnovne čestice pravilno slažu u prostoru stvarajući kristalnu strukturu. U prirodi kristali mogu nastati na različite načine: iz vodenih i drugih rastvora pri sobnoj temperaturi, iz vrućih rastvora, hidrotermalnih izvora, iz silikatnoge rastvora, magme, iz koje se kristališe glavnina takozvanih primarnih petrogenih minerala, kao što su silikati, kremen i neki rudni minerali, iz gasovitog stanja, iz čvrstog stanja, iz gustih agregata katkad pri visokim temperaturama, nižih od tačke topljenja, kada polako nastaju krupniji zrnasti agregati. Kr ...

                                               

Kristalografski informacioni fajl

Kristalografski informacioni fajl format je standardni tekst format za predstavljanje kristalografskih informacija, koji je objavila Internacionalna kristalografska unija. CIF je razvila IUCr Radna grupa za kristalografske informacije u poduhvatu koji su sponzirale IUCr Komisija za kristalografske podatke i IUCr Komisija za žurnale. Ovaj format fajla su objavili Hol, Alen i Braun, i od tog vremena format je nokoliko puta revidiran. Najnovija verzija je 1.1. Puna specifikacija formata je dostupna na IUCr vebsajtu. Mnogi računarski programi za prikazivanje molekula kompatibilni su sa ovim fo ...

                                               

Patersonova funkcija

Patersonova funkcija se koristi za rešavanje faznog problema u kristalografiji X-zracima. Nju je uveo 1935. Artur Lindo Paterson dok je radio kao gostujući istraživač u laboratoriji Bertrama Eugena Varena na MIT-u. Patersonova funkcija je definisana kao P u, v, w = ∑ h k l | F h k l | 2 e − 2 π i h u + k v + l w. {\displaystyle Pu,v,w=\sum \limits _{hkl}\left|F_{hkl}\right|^{2}\;e^{-2\pi ihu+kv+lw}.} Ona je esencijalno Furijeova transformacija intenziteta umesto strukturnih faktora. Patersonova funkcija je isto tako ekvivalent elektronske gustine konvoluisane sa njenom izverznom funkcijom: ...

                                               

Прва Брилуенова зона

Прва Брилуенова зона за дату Бравеову решетку је Вигнер-Зајцова примитивна ћелија њене реципрочне решетке. Поред прве, дефинишу се и више Брилуенове зоне дате Бравеове решетке.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →