Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 90                                               

Jedinstveni identifikator sastojaka

Jedinstveni identifikator sastojaka je ne-vlasnički, besplatni, jedinstveni, jednoznačani, ne-semantički, alfanumerički identifikator, koji je vezan za molekulsku strukturu supstance i / ili opisne informacije iz FDA sistema za registraciju supst ...

                                               

CHARMM

CHARMM polja sila za proteine uključuju: ujedinjeni-atom ponekad zvan "produženi atom" CHARMM19, sve-atomska verzija CHARMM22, i njegova varijanta sa popravljenim dihedralnim potencijalom CHARMM22 / CMAP. U CHARMM22 proteinskom polju sila, atomsk ...

                                               

Pirimidinski dimer

Pirimidinski dimeri su molekulska oštećenja formirana od timinskih ili citozinski baza DNK molekula putem fotohemijske reakcije. Ultraljubičasto svetlo indukuje formiranje kovalentnih veza putem reakcija lokalizovanih na C=C dvostrukim vezama. U ...

                                               

Proteinski dimer

U biohemiji, dimer je makromolekularni kompleks formiran od dva, obično ne-kovalentno vezana, makromolekula kao što su proteini ili nukleinske kiseline. Dimer je kvaternarna struktura proteina. Homodimer se formira od dva identična molekula proce ...

                                               

Metakrilat

Metakrilat se odnosi na derivate metakrilne kiseline. Ti derivati obuhvataju roditeljsku kiselinu CO2 H), soli CO2 − Na +), estre CO2 CH 3, ili metil metakrilat) i njihove polimere. Metakrilati često služe kao monomeri u polimernim plastikama, či ...

                                               

Difosfor trisulfid

Fosforni sulfidi su familija neorganskih jedinjenja koja sadrže samo fosfor i sumpor. Ta jedinjenja imaju formulu P 4 S x with x ≤ 10. Dva jedinjenja ove grupe su od komercijalnog značaja, fosfor pentasulfid, koji se proizvodi u kilotonskim razme ...

                                               

Titanat

Titanati su neorganska jedinjenja koja se sastoje od titan oksida. U nekim slučajevima, termin se koristi u širem smislu za označavanje anjona titana, e.g. 2-. Znatan broj vrsta oksida titana je poznat. Neki od njih imaju komercijalni značaj. Ti ...

                                               

Azo kuplovanje

Azo kuplovanje je organiska reakcija izmedu diazonijum jedinjenja i dialkilanilina, fenola ili drugog aromatičnog jedinjenja, i koja proizvodi azo jedinjenje. U ovoj reakciji diazonijum so je elektrofil a aktivirani aren je nukleofil u elektrofil ...

                                               

Tokotrienol

Tokotrienoli su članovi familije vitamia E, koji je esencijalan za telo. Vitamin se sastoji od čeriri tokoferola i četiri tokotrienola. Male razlike izmedu tokotrienola i tokoferola leže u nezasićenom bočnom lancu. Te farnezil izoprenoidne strukt ...

                                               

Avitaminoza

Avitaminoze su bolesti uzrokovane hroničnom ili dugotrajnom vitaminskom deficijencijom. One isto tako mogu da budu posledica defekta metaboličke konverzije, kao što je konverszija triptofana u nijacin. Nasuprot tome hipervitaminoza je posledica p ...

                                               

Берибери

Берибери је неуролошки и кардиоваскуларни поремећај који настаје услед недостатка витамина Б1, такође познат и као тиамин. Ова болест и дан данас представља веома велики проблем на Далеком истоку, јер пиринач који се тамо користи у исхрани, нема ...

                                               

Flesinoksan

Flesinoksan DU-29.373 je potentan i selektivan parcijalni / skoro-pun agonist 5-HT 1A receptora iz fenilpiperazinske klase. Flesinoksan je originalno razvijen kao antihipertenziv, a kasnije je utvrdeno da poseduje antidepresivne i anksiolitske ef ...

                                               

Esencijalna masna kiselina

Esencijalne masne kiseline, su masne kiseline koje ljudi i životinje moraju da unesu sa hranom jer su potrebne telu, a ne mogu da budu sintetisane u njima. Termin "esencijalna masna kiselina" se odnosi na masne kiseline potrebne za biološke proce ...

                                               

Koenzim F420

Koenzim F420 je koenzim koji učestvuje u redoks reakcijama u metanogenima, u mnogim aktinobakterijama, i sporadično u drugim bakterijskim rodovima. On je flavinski derivat. Koenzim je supstrat za koenzim F420 hidrogenazu, 5.10-metilentetrahidrome ...

                                               

Glicerid

Gliceridi, ili acilgliceroli, su estri glicerola i masnih kiselina. Glicerol ima tri hidroksilne funkcionalne grupe, koje mogu da budu esterifikovane sa jednom, dve, ili tri masne kiseline čime se formiraju monogliceridi, digliceridi, i triglicer ...

                                               

Lipidni metabolizam

Lipidni metabolizam je skup procesa koji učestvuju u formiranju i degradaciji lipida. Tipovi lipida obuhvaćeni lipidnim metabolizmom su: Triacilgliceroli masti. Steroidi. Sfingolipidi. Fosfolipidi. Holesteroli. Glikolipidi. Žučne kiseline. Ketons ...

                                               

Lipoprotein

Lipoprotein je biohemijski sklop koji se sastoji od proteina i lipida. Mnogi enzimi, transporteri, strukturni proteini, antigeni, adhezini i toksini su lipoproteini. Primeri takvih molekula su lipoproteini visoke gustine i niske gustine koji omog ...

                                               

Masni alkohol

Masni alkoholi su alifatični alkoholi, koji se obično sastoje od lanca sa od 8 do 22 atoma ugljenika, mada mogu da imaju 36 ili više ugljenika. Masni alkoholi imaju paran broj atoma ugljenika i jednu alkoholnu grupu vezanu za krajnji ugljenik. On ...

                                               

Monoglicerid

Monoglicerid je glicerid koji sadrži jedan lanac masne kiseline kovalentno vezan za molekul glicerola estarskom vezom. Monoacilgliceroli se dele u dve grupe: 1-monoacilglicerole i 2-monoacilglicerole, u zavisnosti od pozicije estarske veze na gli ...

                                               

Haloalkan

Haloalkani su grupa hemijskih jedinjenja izvedenih iz alkana koji sadrže jedan ili više halogena. Oni su podskup opšte klase halougljenika, mada se razlika obično ne naglašava. Haloalkani imaju široku primenu, i konsekventno postoje brojna hemijs ...

                                               

Organska kiselina

Organska kiselina je organsko jedinjenje sa svojstvima kiseline. Najzastupljenije organske kiseline su karboksilne kiseline, čija kiselost potiče od njihove karboksilne grupe –COOH. Sulfonske kiseline sadrže –SO 2 OH grupu, i relativno su jake ki ...

                                               

Organski peroksid

Organski peroksidi su organska jedinjenja koja sadrže peroksidnu funkcionalnu grupu. Ako je R vodonik, jedinjenje se naziva organski hidroperoksid. Perestri imaju opštu strukturnu formulu RCOOR. O-O veza se lako razlaže i formiraju se slobodni ra ...

                                               

МЕХ-ППВ

Поли спада у групу поли пара-фенилен винилена. Сви деривати ППВ-а, као и МЕХ-ППВ, су темељно проучавани због својих полупроводних и оптичких својстава. Ови полимери показују карактеристичне особине које их чине погодним за израду соларних ћелија. ...

                                               

Поли (9 - диоктилфлуорен)

Поли спада у групу полифлуорена, који су конјуговани полимери који се примењују када је потребна ефикасна плава луминисценција, односно таласна дужина емитоване светлости око 420 nm. Флуоренски хомо- и кополимери имају јако велику примену при изр ...

                                               

Polifosfat

Polifosfati su soli ili estri polimernih oksianjona koji su formirani od tetraedarskog PO 4 fosfata, strukturne jedinice koja je vezana za zajednički atom kiseonika. Polifosfati mogu imati linearnu ili prstenastu strukturu. U biološkim procesima ...

                                               

Вазелин

Вазелин је трговачки назив за получврсте, прозирне, жуте или беле мешавине течних и чврстих парафинских угљоводоника са 15 до 20 атома угљеника у молекули.

                                               

Грикова елиминација

Грикова елиминација je органска реакција која описује реакцију елиминације алифатског примарног алкохола кроз селенид, који се претвара у термални алкен. Названа је по Полу Грикоу. Алкохол прво реагује са о -нитрофенилселеноцијатором и трибутилфо ...

                                               

Дикманова кондензација

Дикманова кондензација је интрамолекулска хемијска реакција диестра са базом, чији је производ β-кетоестар. Названа је по немачком хемичару Волтеру Дикману. Ова реакција је еквивалентна Клајзеновој кондензацији.

                                               

Balc–Šimanova reakcija

Šimanova reaction je hemijska reakcija u kojoj se anilini prenose na aril fluoride putem diazonijum fluoroborata. Reakcija je imenovana je po nemačkim hemičarima Ginteru Šimanu i Ginteru Balcu. Ova reakcija je preferentni put dobijanja fluorobenz ...

                                               

Čugajeva eliminacija

Čugajeva eliminacija je hemijska reakcija u kojoj dolazi do eliminacije vode iz alkohola čime se formiraju alkeni. Intermedijer je ksantat. Reakcija je dobila ime po ruskom hemičaru Levu Aleksandroviću Čugajevu, koji ju je otkrio. U prvom koraku ...

                                               

Fridel-Kraftsove reakcije

Fridel-Kraftsove reakcije su skup reakcija koje su razvili Čarls Friedel i Džejms Krafts 1877. Postoje dva glavna tipa Fridel–Kraftsovih reakcija: alkilacija i acilacija. Ove reakcije su forma elektrofilne aromatične supstitucije. Opšta reakciona ...

                                               

Hel-Volhard-Zelinski halogenacija

Hel-Volhard-Zelinski halogenacija je reakcija halogenacije karboksilnih kiselina na α ugljeniku. Reakcija je dobila ime po trojici hemičara, nemačkim hemičarima Karl Magnus von Hel i Jakob Volhard, i ruskom hemičaru Nikolaj Zelinski.

                                               

Majklova adicija

Majklova adicija je nukleofilna adicija karbanjona ili drugog nukleofila u jedinjenje sa alfa, beta nezasićenim karbonilom. Ona pripada većoj klasi konjugatnih adicija. Ona je jedan od najkorisnijih metoda za blago formiranje C-C veza. Postoje mn ...

                                               

Reakcija kondenzacije

Reakcija kondenzacije je hemijska reakcija u kojoj se dva molekula ili grupe, obično funkcionalne grupe, kombinuju da formiraju veći molekul, pri čemu se izdvaja mali molekul. Mogući mali molekuli koji se izdvajaju su voda, hlorovodonik, metanol, ...

                                               

Alkilirajući antineoplastični agens

Alkilirajući antineoplastični agens je alkilirajući agens koji se koristi za tretman kancera. Lek deluje putem dodavanja alkil grupa na DNK. Alkil grupa se dodaje na guaninsku bazu DNK molekula, na atom azota u poziciji 7 purinskog prstena. Pošto ...

                                               

Benzil grupa

U organskoj hemiji, benzil je supstituent ili molekulski fragment koji ima strukturu C 6 H 5 CH 2 -. Benzil sadrži benzenski prsten vezan za CH 2 grupu.

                                               

Alil

Alil grupa je supstituent sa strukturnom formulom H 2 C=CH-CH 2 R, gde je R ostatak molekula. Ona se sastoji od metilena vezanog za vinil grupu. Ime je izvedeno iz latinske reči za beli luk, Allium sativum. Prvi alilni derivat je izolovan iz ulja ...

                                               

Butil

U organskoj hemiji, butil je alkilni radikal ili substituent sa opštom hemijskom formulom -C 4 H 9, koji je izveden iz bilo kog od dva izomera butana. Isomer n -butan se može vezati za bilo jedan od dva krajnja atoma ugljenika ili za jedan od dva ...

                                               

Propargil

U organskoj hemiji, propargil je alkil funkcionalna grupa 2-propinila sa strukturom HC≡C−CH 2 −, izvedenom iz alkinskog propina. Termin propargilni se odnosi na zasićenu poziciju sp 3 -hibridizovanu u molekulu pored alkinil grupe. Ime je formiran ...

                                               

Alkoksi grupa

U hemiji, alkoksi grupa je alkilna grupa jednostruko vezana za kiseonik, stoga: R - O. Opseg alkoksi grupa je veoma velik. Najjednostavnija medu njima je metoksi. Etoksi grupa je prisutna na primer u organskom jedinjenju fenetol, C 6 H 5 OCH 2 CH ...

                                               

Metoksi

U hemiji, metoksi grupa je funkcionalna grupa koja se sastoji od metil grupe vezane za kiseonik. Hemijska formula ove grupe je O–CH 3. Reč metoksi se u organskoj nomenklaturi obično koristi za opisivanje etara. Ona je elektron donirajuća grupa i ...

                                               

Aril

U organskoj hemiji, aril se odnosi na funkcionalne grupe ili supstituente izvedene iz aromatičnog prstena, npr. fenil, naftil, tienil, indolil, etc. "Aril" se koristi radi skraćivanja imena ili generalizacije, i "Ar" označava aril grupu u hemijsk ...

                                               

Acil

Acil, acilna grupa, je funkcionalna grupa koja nastaje uklanjanjem jedne ili više hidroksilnih grupa sa oksokiselina. U organskoj hemiji, acilna grupa je obično izvedena iz karboksilne kiseline. Njena formula je RCO-, gde R označava alkil grupu k ...

                                               

Imid

U organskoj hemiji, imid je funkcionalna grupa koja se sastoji od dve karbonilne grupe vezane za azot. Ta jedinjenja su strukturno srodna sa kiselinskim anhidridima. Odnosi izmedu estara i amida, i izmedu imida i anhidrida su analogni. Grupe izve ...

                                               

Karboksimidat

Karboksimidati su organska jedinjenja koja se mogu smatrati estrima formiranim izmedu karboksimidinske kiseline OH) i alkohola. Oni imaju opštu formulu R-COR". Karboksimidati su takode poznati kao imino etri, pošto su oni imini &gt, C=N- sa atomo ...

                                               

Mezilat

U hemiji, mezilat je svaka so ili estar metansulfonske kiseline. U solima, mezilat je prisutan kao CH 3 SO 3 − anjon. Pri modifikovanju medunarodnog nezaštićenog naziva farmaceutske supstance koja sadrži grupu ili anjon, korektan naziv je mezilat ...

                                               

Standardna entalpijska promena sagorevanja

Standardna entalpija sagorevanja je entalpija promene kad jedan mol supstance potpuno reaguje sa kiseonikom pod standardnim termodinamičkim uslovima. Po definiciji, reakcije sagorevanja su uvek egzotermne i tako su entalpije sagorevanja uvek nega ...

                                               

Tetrapirol

Tetrapiroli su jedinjenja koja sadrže četiri pirolna prstena. Izuzev korina, četiri pirolna prstena su medusobno povezana jednougljenikom mostom, na bilo linearan ili ciklični način. Ova jedinjenja su posebno važna u biološkim sistemima zbog njih ...

                                               

Protoporfirin

Protoporfirini su tetrapiroli. Oni imaju sledeće bočne lance: metil, propionska kiselina, vinil. Protoporfirin IX je biohemijski široko korišteni prenosilac molekula za dvovalentne katjone. On zajedno da gvoždem Fe 2+ formira telo hem-grupe hemog ...

                                               

Ototoksičnost

Ototoksičnost je toksičnost za uvo, specifično cochlea ili slušni živac i ponekad vestibularni sistem, na primer, kao nuspojava leka. Efekti ototoksičnosti mogu da budu reverzibilni i privremeni, ili ireverzibili i permanentni. Ototoksičnost je p ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →