Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Конволуција

Конволуција функција f 1, f 2 {\displaystyle f_{1},\;f_{2}\,} је функција ϕ x = ∫ − ∞ + ∞ f 1 x − y f 2 y d y. {\displaystyle \phi x=\int _{-\infty }^{+\infty }f_{1}x-yf_{2}y\,dy.} Конволуција функција се често означава са ϕ = f 1 ∗ f 2. {\displa ...

                                               

Континуум (математика)

Континуум, као математички концепт, може имати више различитих облика. У геометрији је то права линија, у анализи скуп реалних бројева, у теорији скупова партитивни скуп природних бројева или скуп свих бесконачних низова нула и јединица. Сумарно, ...

                                               

Контрапозиција

Контрапозиција је правило математичке логике које казује да без последице не може бити ни узрока. Другачије речено, правило гласи: Ако P онда Q. Дакле, ако није Q онда није P. Ово правило се секвентно записује као P ⇒ Q ⊢ ¬ Q ⇒ ¬ P {\displaystyle ...

                                               

Кубна средина

Кубна средина је бројевна средина већа од квадратне. Математички запис: K = a 1 3 + a 2 3 + a 3 +. + a n 3 n 3 {\displaystyle K={\sqrt{\frac

                                               

Лагранжева функција

Када се решава проблем кретања система више тела, користи се Лагранжев формализам који упрошћава праћење еволуције система. Тачније, користе се једначине: − d t ∂ L ∂ q i − ∂ L ∂ q i = 0 {\displaystyle -{d \over dt}{\partial L \over \partial {\do ...

                                               

Логика

Логика је грана филозофије која изучава идеалне методе мишљења и испитивања; унутрашње и спољно посматрање, дедукцију и индукцију, образовање хипотеза и експеримент, анализу и синтезу. Дакле, ово је наука o формалним условима, принципима и правил ...

                                               

Логички и комбинаторни задаци

Жарко има 4 године и станује на 18 спрату. Када сам улази у лифт он се вози само до 16 спрата, а даље наставља пут пешице. Зашто? Ако 10 радника један посао заврше за 10 дана, за колико дана ће тај посао завршити 20 радника? Колико радника би тај ...

                                               

Математика лутрије

Под математиком лутрије подразумева се израчунавање вероватноћа у лутријским играма. Код нас се у игри Лото најчешће извлачи 7 од 39 бројева, на западу 6 од 49.

                                               

Математичка константа

Математичка константа је величина, најчешће реални број или комплексни број, која се појављује у математичким формулама као сразмера међу величинама. Уобичајено је да се цели бројеви не разматрају као посебне математичке константе већ су то скоро ...

                                               

Математичка физика

Математичка физика је област физике у којој се помоћу развоја математичких метода и креирањем математичких модела проучавају физичке појаве. Решавање проблема у математичкој физици се заснива на теорији диференцијалних једначина која укључује и с ...

                                               

Математички доказ

Математички доказ, у математичком смислу, је логичко-математички поступак којим се доказује теорема. У њему се смеју користити само аксиоми и претходно доказане теореме, заједно са прихваћеним правилима закључивања. Аксиоми се могу третирати као ...

                                               

Метод замене

Метод замене је метод који се користи за решавање линеарних једначина са две непознате. Ради се тако што помоћу прве лин. јне. добијемо како износи прва непозната, па помоћу тога одредимо у другој лин. јна. колико износи нпр. ипсилон. Метод замен ...

                                               

Методика наставе математике

Методика наставе математике је наука о методама и видовима наставе математике у на свим нивоима образовања. Другим речима, методика наставе математике је наука о томе како предавати математику ученицима свих узраста од предшколског до универзитет ...

                                               

Момент

Момент, лат. momentum, "покрећуће", кретање као пребивајућа сила да се покрене само себе или нешто друго; пренесено: у математици се дефинише момент функције који у различитим дисциплинама може да добије различита тумачења. Момент може бити нулто ...

                                               

Морфизам

Морфизам је пресликавање из једне у другу математичку стуктуру, при којем структура остаје очувана. У теорији скупова морфизми су функције, у линеарној алгебри су линеарне трансформације у теорији група су морфизми група, у топологији су непрекид ...

                                               

Негативан број

Негативан број, у математици, је стварни број који је мањи од нуле. Негативни бројеви представљају супротности. Ако позитивно представља кретање удесно, негативно представља кретање улево. Ако позитивно представља надморску висину, онда негативна ...

                                               

Неједнакост троугла

Неједнакост троугла једна је од најважнијих математичких неједнакости. Оригинално, везивана је за геометрију, конкретно чињеницу да је у троуглу збир дужина двеју произвољних страница увек већа од дужине преостале. Касније, ова идеја се проширила ...

                                               

Несвојствени интеграл

Несвојствени интеграл за функцију f ∈ R)\forall c_{1},c_{2}> c_{0}|\int _{c_{1}}^{c_{2}}fxdx|

                                               

Ним (игра)

Ним је математичка стратешка игра која се игра између два играча који наизменично повлаче потезе. На почетку игре су жетони распоређени по стубовима. При сваком потезу, играч који повлачи потез узима жетоне, само са једног стуба. Постоји више вар ...

                                               

Операциона семантика

Операциона семантика или оперативна семантика је категорија формалне семантике програмског језика у којој су одређена жељена својства програма, као што су исправност, сигурност или сигурност, верификована конструкцијом доказа из логичких изјава о ...

                                               

Оптимизација (математика)

У математици, израз оптимизација, или математичко програмирање, се односи на проучавање проблема у којима се тражи максимизовање или минимизовање реалне функције систематичким бирањем вредности реалних или целобројних променљивих из одређеног ску ...

                                               

Ortogonalnosti u matematici

Ortogonalnost je jedan od najfrekventnijih pojmova u raznim oblastima matematike. Skoro da nema oblasti u kojoj se" ortogonalnost” ne pojavljuje kao odredena relacija u skupu svih objekata odredene vrste. Ovde je, naravno, nemoguće pomenuti sve d ...

                                               

Параметар

Параметар је константна величина у некој математичкој функцији, мера централне тенденције, корелације и варијабилности. Најпознатији параметри су: аритметичка средина, коефицијент корелације или стандардна девијација. У психологији и другим емпир ...

                                               

Периодичност функције

У математици, периодична функција је функција која понавља своје вредности у правилним интервалима или периодима. Најважнији примери су тригонометријске функције, које се понављају у интервалима од 2π радијана. Периодичне функције се користе у на ...

                                               

Пирсов закон

Пирсов закон је назван по филозофу и логичару Чарлсу Сандерсу Пирсу. Пирс је овај закон узео као аксиому у својој аксиоматизацији исказне логике. Може се сматрати да је ово закон искључења трећег записан у облику који укључује само једну врсту ло ...

                                               

Подударност

Објекти који се могу трансформисати једни у друге помоћу крутих трансформација и огледања су подударни. Стога је објекат подударан са својом сликом у огледалу, али не и за скаларну верзију. Два подударна објекта увек имају или исти облик или исти ...

                                               

Покривач (математика)

Дефиниција: Покривачем скупа Y {\displaystyle Y} називамо произвољну породицу подскупова X {\displaystyle \mathbb {X} } неког скупа X {\displaystyle X}, тј. X = { X i | i ∈ I } {\displaystyle \mathbb {X} =\{X_{i}|i\in I\}}, а Y ⊂ X {\displaystyle ...

                                               

Политехнизација математике

Принцип политехнизације служи за успостављање корелације између математике и природних и друштвених наука, као и корелације између математике и уметности.

                                               

Постулат

Постулат, лат. "захтевано", мисаони захтев, испрва у грч. математици захтев за извођењем одређених основних конструкција помоћу којих се производе неки предмет и његов појам; тако нпр. први постулат у Елементима Еуклида: захтева се да се од једне ...

                                               

Прав угао

У геометрији и тригонометрији, прав угао је угао од тачно 90 степени који одговара четвртини круга. Може се дефинисати тако да таква два угла чине половину круга, односно 180 степени. Блиско повезани и важни геометријски концепти су перпендикулар ...

                                               

Пријатељски бројеви

Два броја су пријатељски бројеви ако је сваки од њих сума правих делилаца другог броја. Под правим делиоцима неког природног броја ņ подражумевају се сви делиоци овог броја, укључујући и број 1, изузев самог броја ņ.

                                               

Неодређени интеграл

                                               

Примитивна функција

Примитивна функција функције f {\displaystyle {f}} дефинисане у интервалу {\displaystyle {}}, је функција φ {\displaystyle {\varphi }} дефинисана на истом интервалу, са својством φ ′ = f {\displaystyle \varphi =f}.

                                               

Проблем

Проблем је реч грчког порекла πρόβλημα и значи научни задатак или спорно питање. У ширем значењу, то је задатак који чека решење, спорно и сумњиво питање које треба решити или загонетка.

                                               

Проблем са пшеницом и шаховском таблом

Проблем са пшеницом и шаховском таблом је математички проблем. Проблем се може решити сабирањем. Са 64 квадрата на шаховској табли, ако се број зрна дуплира на сваком следећем пољу, укупан број зрна на последњем пољу се рачуна као: 1 + 2 + 4 + 8. ...

                                               

Пројекат Математичка генеалогија

Пројекат Математичка генеалогија јесте база података о докторима математике и њиховим менторима, која на тај начин даје академску генеалогију са релацијом "родитељства” заснованом на менторству дисертација. Године 2007, подаци прате генеалогију п ...

                                               

Променљива (математика)

У математици, променљива је услован наслов за скуп значења. Такође, променљива је број представљен словом који се добија када се од приказаног резултата бројевног израза одузме резултат свих бројева без променљиве. Свака променљива може постојати ...

                                               

Промил

Промил, у значењу "од хиљаду" је бездимензиона величина која означава хиљадити део целине: 1‰ = 1 10 -3 У промилима се најчешће изражава нагиб пута, количина алкохола у крви и природни прираштај становништва.

                                               

Проценат

Проценат, постотак, у значењу "од сто" је бездимензиона величина која означава стоти део целине: 1% = 1 10 -2 Код употребе процента се може јавити проблем ако се не наведе целина на коју се односи део, па СИ обесхрабрује употребу процента у корис ...

                                               

Псеудоматематика

Псеудоматематика је израз настао парафразирањем израза псеудонаука, што се користи за све идеје које се представљају као научне, а то нису. Псеудоматематика је облик активности налик математичким предузетих првенствено од стране нематематичара, а ...

                                               

Равномерна непрекидност

Функцију f: X → R {\displaystyle f:X\rightarrow \mathbb {R} }, где је X ⊆ R {\displaystyle X\subseteq \mathbb {R} }, а функција је непрекидна на скупу X {\displaystyle X}, називамо равномерно непрекидном на том скупу, ако се за свако ε > 0 {\d ...

                                               

Рачунање

Математика се поред простог рачуна, тј. аритметике, бави још неким облицима рачунања: Рачун вероватноће, тј. Теорија вероватноће. Рачун коначних разлика је одељак математике у којем се изучавају функције за дискретне вредности аргумената. Рачун б ...

                                               

Računarska semiotika

Računarska semiotika je interdisciplinarno polje koje primenjuje, sprovodi i zasniva se na istraživanju u logici, matematici, teoriji i praksi računanja, formalnih i prirodnih jezičkih studija, kognitivnih nauka uopšte i pravilne semiotike. Zajed ...

                                               

Регресиона анализа

Регресиона анализа као појам се везује за утврђивање међусобних односа између две или више појава. Може нас, на пример, интересовати зависност између времена проведеног у спремању испита и добијене оцене на испиту, зарада запослених и њиховог обр ...

                                               

Рекурзија

Рекурзија у математици и информатици означава поступак или функцију који у својој дефиницији користе сами себе. Другим речима, уколико неки поступак захтева да делови проблема које је раздвојио од других бивају независно подвргнути истом том пост ...

                                               

Reloov trougao

Reloov poligon je kriva konstantne širine - to jest, kriva čiji su svi prečnici iste dužine. Najpoznatiiji oblik je Reloov trougao. Ime je dobio po Francu Rolou, nemačkom inženjeru iz 19. veka, mada je trougao bio poznat i pre njega. Reloov troug ...

                                               

Свођење на апсурд

Свођење на апсурд, такође познато и као дискусија до апсурда, је познат начин дискусије којим се тражи начин да се докаже да је неко тврђење тачно показујући да погрешан, неодржив или апсурдан резултат добијамо његовим порицањем. Аналогно, можемо ...

                                               

Силогизам

Силогизам је тројство из судова од којих трећи следује из признате исправности других двају судова. Ha пример: човек је умом обдарена животиња; Сократ је човек; Сократ је, дакле, умом обдарена животиња. Структура силогизма личи на став по којем д ...

                                               

Скот Аронсон

Скот Џоел Аронсон je aмерички теоријски информатичар и професор информатике на Универзитету у Остину, Тексас. Његове примарне области истраживања су могућности и лимити квантних рачунара као и рачунарска теорија сложености.

                                               

Случајни експерименти и случајни догађаји

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →