Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 551                                               

Лагранжов полином

Интерполација путем Лагранжових полинома је поступак у коме је за n + 1 {\displaystyle n+1} тачака уз помоћ Лангражових полинома потребно да се нађу нове вредности неке непознате функције или функције чије је израчунавање претешко. Идеја иза пост ...

                                               

Лежандрови полиноми

Лежандрови полиноми P n {\displaystyle P_{n}} представљају решења Лежандрове диференцијалне једначине: d x +nn+1P_{n}x=0.} Назив су добили по француском математичару Адријену-Мари Лежандру. Лежандрова диференцијална једначина често се сусреће у т ...

                                               

Линеарна функција

Линеарна функција је функција одређеног облика. Нажалост, постоје несугласице око тога како овај облик тачно гласи. Најчешћа дефиниција, која се учи у многим школама је облика: f x = k x + n где су k и n константе. Проблем са овом дефиницијом је ...

                                               

Ојлерови полиноми

Ојлерови полиноми у математици представљају полиноме, који су добили име према Леонарду Ојлеру, а сусрећу се приликом изучавања многих специјалних функција, а посебно Риманове зета функције и Хурвицове зета функције. Блиско су повезани са Бернули ...

                                               

Фибоначијеви полиноми

Фибоначијеви полиноми дефинишу се следећом рекурзијом: F n x = { 0, if n = 0 1, if n = 1 x F n − 1 x + F n − 2 x, if n ≥ 2 {\displaystyle F_{n}x={\begin{cases}0,&{\mbox{if }}n=0\\1,&{\mbox{if }}n=1\\xF_{n-1}x+F_{n-2}x,&{\mbox{if }}n\g ...

                                               

Чебишевљеви полиноми

Чебишевљеви полиноми су ортогонални полиноми T n {\displaystyle T_{n}} и U n {\displaystyle U_{n}}. Чебишевљеви полиноми првога реда T n {\displaystyle T_{n}} представљају решења диференцијалне једначине: 1 − x 2 y ″ − x y ′ + n 2 y = 0. {\displa ...

                                               

Kvadrat binoma

Kvadrat binoma je jednak zbiru kvadrata oba člana tog binoma i njihovog dvostrukog proizvoda: A + B 2 = A 2 + 2 A B + B 2 {\displaystyle A+B^{2}=A^{2}+2AB+B^{2}} Naime, imamo da je: A + B 2 {\displaystyle A+B^{2}} = A + B ⋅ A + B {\displaystyle A ...

                                               

Metodologija ankete

Polje primenjene statistike ljudskog istraživačkog anketiranja, metodologija ankete proučava uzorkovanje individualnih jedinica iz populacije i povezane tehnike prikupljanja podataka iz ankete, kao što su konstrukcija upitnika i metode za poboljš ...

                                               

Хијерархијска анализа задатака

Прва спецификација за ХТА написана је 1967. године, од стране аутора Annett and Duncan. Иако је ова метода прво развијана као средство за обуку и у то време нико није могао да претпостави какав ће успех доживети, данас као метода има тридесетогод ...

                                               

Хипотетичка ваљаност

Хипотетичка ваљаност је поступак којим се утврђује могућа теоријска ваљаност мерног инструмента. Један од начина провере хипотетичке ваљаности теста је факторска анализа.

                                               

Analiza podataka

Analiza podataka relativno je mlado i interdisciplinarno polje informatike, koje se bavi otkrivanjem novih obrazaca u velikim skupovima podataka. Ona koristi metode koji su u preseku veštačke inteligencije, mašinskog učenja, statistike, i sistema ...

                                               

Histogram

Histogram je alat koji pomaže da se brzo uoči tip raspodele za uzorke koji sadrže veliki broj podataka. Izradi histograma prethodi: izručanavanje raspona populacije, odredivanje intervala klasa, izrada tabela učestalosti, odredivanje granica klas ...

                                               

Kontrolni grafikon

Kontrolni grafikoni su osnovni alat koji se koristi za statističko upravljanje procesom. Kontrolni grafici prikazuju ponašanje procesa u vremenu i služe za ocenjivanje da li se proces odvija na zadovoljavajući način. Grafici su ograničeni sa stat ...

                                               

Анализа програма

У рачунарству, анализа програма је процес који аутоматски анализира понашање компјутерских програма. Два основна приступа у анализи програма су статичка анализа програма и динамичка анализа програма. Главне примене анализе програма су у коректнос ...

                                               

Алијас (рачунарство)

У рачунарству, алијас описује ситуацију у којој се локацији података у рачунарској меморији може приступити преко различитих симболичких имена у програму. Тако, модификовање података путем једног имена имплицитно мења вредности у вези са свим али ...

                                               

Систем типова

У програмским језицима, систем типова је збирка правила који додељује правилно названи тип различитим конструкцијама програма од кога се састоји, као што су променљиве, експресије, функције или модули. Главна сврха система куцања је да смањи могу ...

                                               

Analiza kontrole toka

U računarstvu, analiza kontrole toka je statička tehnika analize koda za odredivanje kontrole toka programa. Kontrola toka je predstavljena preko grafa konrole toka. Termin i elaboracije, kao k-CFA, odnosi se na odredene algoritme koji računaju k ...

                                               

Definicija dostignuća

U kompilaciji, definicija dostignuća za konkretnu instrukciju je ranija instrukcija čija promenljiva može biti dodeljena trenutnoj instrukciji bez spoljašnjih uticaja. Na primer, u sledećem kodu: d1: y:= 3 d2: x:= y d1 je definicija dostignuća za ...

                                               

Definitivna analiza dodele

U teoriji kompilatora, definitivna analiza dodele je analiza protoka podataka koju kompilatori koriste da bi garantovano utvrdili da je promenljiva dodeljena pre upotrebe.

                                               

Амниоцентеза

Амниоцентеза је дијагностичка метода у гинекологији која се примењује код трудница са ризичном трудноћом или у случајевима када претходни тестови показују измењене нивое AFP параметара. Плодова вода се узима из материце и лабораторијски се испиту ...

                                               

Ендоректални ултразвук

Ендоректални ултразвук је сликовна дијагностичка метода која указујe да ли постоји дефект аналног сфинктера. Ендоректални ултразвук се најчешће примењује када аноректална манометријa региструјe функционални резултат, али не може да покаже дефект ...

                                               

Пропедевтика

Пропедевтика која има више значења у разним научним областима, по својој суштини је претходно вежбање, предшкола, знање које служи као увод и припрему за неку науку, припремна обука, припремна настава. Према другим дефиницијама она је нпр. елемен ...

                                               

Analna manometrija

Metoda je namenjena odraslima i deci sa: poremećaji defekacije - nevoljnо ispuštanjem stolice analnom ili fekalnom inkontinencijom. poremećaji senzibiliteta koji mogu uticati na defekacioni proces. hroničnom "izlaznom" opstipacijom zatvorom Ispit ...

                                               

Metaanaliza

U statistici, metaanaliza kombinuje rezultate nekoliko studija koje se bave srodnim istraživačkim hipotezama. U svom najjednostavnijem obliku, ona se sastoji od identifikacije zajedničke mere efekta veličina, i stoga ponderisana aritmetička sredi ...

                                               

Батерија тестова

Батерија тестова је повезана група тестова намењена истовременом испитивању извесне сложене појаве која има више аспеката или димензија. Испитаник постиже јединствен композитни скор, који представља укупан збир скорова постигнутих на посебним тес ...

                                               

Ispit

Ispit ili test je procena koja ima za cilj da se izmeri znanje, veština, sposobnost, fizička kondicija ili klasifikacija ispitanika u mnogim drugim temama. Test se može primeniti usmeno, na papiru, računaru ili u unapred odredenom području koje z ...

                                               

Тест личности

Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован и објективан начин, испитује једна или више димензија личности.

                                               

Тест способности

Тест способности је врста теста намењена испитивању одређених диспозиција за успешно обављање извесних активности. Ови тестови могу испитивати општу способност или неку специфичну сензорну или моторну способност. Тестови способности имају најбоље ...

                                               

Тестирање

Тестирање је поступак испитивања ваљаности хипотезе или теорије, као и процедура практичног проверавања знања или квалитета неког производа или успешности рада извесног уређаја, оруђа, производног система или организма.

                                               

Testiranje upotrebljivosti

Upotrebljivost je termin koji označava koliko lako se mogu koristiti stvari koje su napravljene. Te stvari mogu da budu računarske aplikacije, automobili, alati, razni procesi, u stvari sve u čemu ima interakcije izmedu čoveka i nekog objekta. Up ...

                                               

1 + 2 + 4 + 8 + ⋯

У математици, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … је бесконачан низ чији су чланови узастопна степен двојке. Као геометријске низове, карактерише их први члан, 1, и њихов заједнички однос, 2. Као низ реалних бројева дивергира у бесконачност, тако да у уобичај ...

                                               

Бајт

Бајт је јединица мере података у рачунарству. Састоји се од одговарајућег броја битова, али као мера није апсолутно стандардизована - бајтови различитих рачунара могу имати различит број битова, нпр. између 4 и 32. Чињенични стандард је, међутим, ...

                                               

Бинарни логаритам

У математици, бинарни логаритам је логаритам са основом 2. То је инверзна функција функцији n ↦ 2n. Бинарни логаритам n је степен на који број 2 мора бити подигнут да би достигао вредност n. Ово чини бинарни логаритам корисним за све што укључује ...

                                               

Бинарно кодирани децимални број

Бинарно кодирани децимални број је код за запис децималних бројева. Заснован је на низу ћелија, од којих свака има по четири бита и представља једну децималну цифру. Пошто четири бита може да представи 16 вредности за цифре је потребно 10, шест к ...

                                               

Бит (рачунарство)

Бит је најмања јединица информације у рачунарству. Један бит представља количину информације потребну за разликовање два међусобна искључива стања, често представљана као један и нула, да/не, тачно/нетачно, има/нема напона, итд. Бит се такође кор ...

                                               

Битски оператори у програмском језику C

У оквиру програмског језика С можемо извршавати операције на нивоу бита користећи бинарне операторе. Познавање бинарних оператора нам помаже око многобројних оптимизација у коду те "елегантнијих решења". Најбољи пример кроз који можемо осликати п ...

                                               

Бутов алгоритам

Бутов алгоритам служи за множење два неозначена бинарна броја записана у комплементу двојке. Алгоритам је измислио Ендру Доналд Бут 1950. године, док је вршио истраживање о кристалографији на Биркбек колеџу у Лондону. Бут је користио калкулаторе ...

                                               

Двострука тачност

Двострука тачност је у рачунарству формат броја који за бележење бројевне вредности рационалног броја у покретном зарезу. Користи се осам бајтова за запис броја. Притом интерпретација овог сегмента меморије зависи од оперативног система или саме ...

                                               

Једнострука тачност

Једнострука тачност је у рачунарству начин приказивања рационалних бројева код кога се користе четири бајта за бележење бројевне вредности. У свакодневном говору се за овај начин представљања бројева користи израз "реални бројеви у покретном заре ...

                                               

Степен двојке

За друге потребе, види Степен двојке вишезначна одредница. У математици, степен двојке означава број форме 2 n где је n цео број, тј. резултат степеновања бројем два као базом и целим бројем n као експонентом. У контексту у ком се разматрају само ...

                                               

IEEE 754

Стандард IEEE 754 прописује начине записа и интерпретацију реалних бројева у покретним зарезу на рачунарима. Данас је најшире коришћен стандард интегрисан у многе процесоре и јединице за обраду бројева у покретном зарезу. Стандард дефинише формат ...

                                               

Бит парности

Бит парности, или бит провере, је бит који је додат на крај стринга бинарног кода који показује да ли је број битова у стрингу са вредношћу један паран или непаран. Парност бита се користи као најједноставнији облик кода за детекцију грешке. Пост ...

                                               

XOR razmena

 U programiranju, XOR zamena je algoritam koji koristi XOR operaciju nad bitovima da zameni vrednosti "posebnim" promenljivama bez korišćenja pomoćne promenljive. "Posebne" promenljive su promenljive na različitim memorijskim adresama vrednosti ...

                                               

XOR povezana lista

XOR povezana lista je struktura podataka koja se koristi u programiranju. Ona koristi prednost nad bitovskom XOR operacijom da smanji zahteve za skladištenje za dvostruko povezane liste.

                                               

Бројач

Бројачи су секвенцијалне мреже чији дијаграми стања представљају репетитивни циклус. Број различитих стања у циклусу се назива модуо, или основа бројача. Бројач са m стања је бројач модула m. Кружни бројачи, синтетизовани коришћењем померачких ре ...

                                               

Грејев код

Рефлектовани бинарни код, такође познат као Грејев код након Франк Греја, је систем бинарних цифара у којем се две узастопне вредности разликују у само једном биту. Рефлектовани бинарни код је првобитно пројектован да спречи лажни излаз из електр ...

                                               

Цифра

Цифра је нумерички симбол који се користи у комбинацијама за представљање бројева у позиционим нумеричким системима. Енглески назив речи, "дигит", долази од чињенице да 10 прстију руку кореспондирају са 10 симбола уобичајеног нумеричког система б ...

                                               

Glavna nula

Glavna nula je bilo koja cifra 0 koja stoji ispred prve cifre koja nije 0 u brojevnom nizu u pozicionoj notaciji. Na primer Džejms Bondov poznati identifikator, 007, ima dve glavne nule. Kada glavne nule zauzmu najznačajnije cifre celog broja, on ...

                                               

Геометријски ред

                                               

Инверзне тригонометријске функције

Инверзне тригонометријске функције су arcsin x, arccos x, arctg x, arcctg x. Оне су инверзне тригонометријским функцијама sin x, cos x, tg x, ctg x. Префикс аркус им долази од латинске речи arcus - лук, угао. Називају се и циклометријске функције ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →