Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 502                                               

Biološki integritet

Biološki integritet povezan je sa načinom kako je izmijenjeno "prirodno" okruženje i njegova funkcija u odnosu na potencijalno ili izvorno stanje ekosistema prije nego što su nametnute ljudske izmjene. Biološki integritet izgraden je na pretposta ...

                                               

Биом

Биом је заједница биљних и животињских врста која има заједничке карактеристике за околину у којој постоје. Биоми се могу наћи на свим континентима. To су различите биолошке заједнице које су се формирале као одговор на подељену физичку климу. "Б ...

                                               

Биомаркер

Биомаркери су мерљиве промене параметара биолошких система које се прате помоћу биомониторинга. Биомаркери су карактеристични биолошки индикатори који се користе за идентификацију, физичких оштећења или поремећаја физиолошких процес код људи или ...

                                               

Биосфера

Сви екосистеми Земље чине функционалну целину названу биосфера. Јединство живе и неживе природе не ограничава се на екосистеме, већ се протеже и на читаву планету Земљу. Овај термин је први пут 1885. године употребио аустријски научник Едвард Зис ...

                                               

Биотички фактор

                                               

Биофилија

Биофилија је љубав према свему што је живо, што расте и што се развија. То је тенденција да се живот афирмише. По Фрому, човек је биолошки обдарен за биофилију која је његова "примарна могућност”. Појам је сличан Фројдовом појму Ероса, али се од ...

                                               

Биоценоза

Биоценоза представља биолошки систем образован од популација различитих врста биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Као што јединке једне врсте не живе изоловано, већ у популацијама, тако и популације различитих врста на истом станишту не жи ...

                                               

Бјаловјешка шума

Бјаловјешка шума је прашума која се налази на обе стране пољско-белоруске границе. У праисторијска времена шума таквог типа се простирала кроз значајан део Европске равнице. Ипак, постепено је сечена и у првобитном стању се сачувала само у Бјалов ...

                                               

Ботаничка башта

Ботаничка башта је научно-истраживачка, наставна и културно-просветна установа у којој се налазе колекције живих биљака које репрезентују разноврсност и богатство биљног света на Земљи. Уређују се по фитогеографском, систематском и еколошком прин ...

                                               

Буњиште

Буњиште је архаична реч у српском и хрватском језику која означава ђубриште, сметлиште, место за бацање смеђа, односно гомилу на сеоском имању.

                                               

Ваздух

азота има 78%, аргона 0.93%, кисеоника 21%, угљен-диоксида 0.034% и у врло малим количинама криптона, ксенона, хелијума, неона и других. У променљивим количинама у ваздуху може бити водене паре, озона, угљен-диоксида, радона и других. Састав вазд ...

                                               

Вегетација

Вегетација представља скуп биљних врста и земљани покривач који те биљке пружају. То је општи термин, без било какве спецификације која се односи на одређену животну форму, структуру или било које ботаничке или географске карактеристике. Тема вег ...

                                               

Велики и Мали Штрбац

Велики и Мали Штрбац је предео посебних природних одлика у режиму заштите I степена, површине 2.492.41ha. Одликује га шумовито-каменити комплекс са приобалним деловима око Дунава, разноврсност станишта биљних заједница реликтног типа, богатог и м ...

                                               

Велики пацифички тепих од смећа

Велики пацифички тепих од смећа је гомила плутајуће пластике на северном делу Тихог океана. Овај регион плутајућег смећа се налази отприлике између 135° и 155° ЗГД и 35° и 42 °CГШ. Лист "Сан Франциско кроникл”, наводи да је овај "тепих" данас теж ...

                                               

Водопад

Водопад или слап је природна појава која се јавља на рекама, а означава место слободног пада воде у речном току на оним местима где се јавља изненадна промена у елевацији рељефа. То је место на уздужном речном профилу где речна вода пада вертикал ...

                                               

Војвођанска зелена иницијатива

Војвођанска зелена иницијатива је удружење грађана, основано као неполитичко, непрофитно и невладино удружење чији је циљ подизање еколошке и грађанске свести о одговорности за стање животне средине и стање демократије у локалној заједници. Проје ...

                                               

Временска организација биоценозе

Временска организација биоценозе подразумијева промјене које настају у биоценози током неког временског распона, без промјена састава заједнице. Промјене које се дешавају у биоценози могу бити повратне и неповратне. У повратне промјене спадају дн ...

                                               

Глобално загревање

Глобално загревање је назив за повећање просечне температуре земљине атмосфере и океана нарочито у 20. веку, као и за пратеће климатске ефекте. Од почетка 20. века, средња температура Земљине површине се повећала за око 0.8 °C, при чему је до око ...

                                               

Глогерово правило

Глогерово правило је екогеографско правило које тврди да се у ендотермним врстама пигментисанији облици налазе у влажнијим срединама, нпр. у близини екватора. Правило је названо по зоологу Константину Вилхелму Ламберту Глогеру, који је први пут п ...

                                               

Грабић на Кестенском путу

Грабић на Кестенском путу је локалитет у режиму заштите I степена, површине 10.27ha, у северном делу НП Фрушка гора. Налзи се у ГЈ 3805 Беочин манастир-Катанске ливаде-Осовље, одељење 62, одсеци "г” и "х”. Локалитет је термофилни шумски екосистем ...

                                               

Градска шума (Панчево)

Градска шума представља један од геоморфолошких мотива града Панчева. Представља мочварно подручје, на реци Тамиш, која у пределу градске шуме наилази повремено, приликом плављења, због чега се ту и створило ово замочварено земљиште које представ ...

                                               

Гринпис

Гринпис је невладино међународно удружење еколошких активиста, основано у Ванкуверу, са канцеларијама у преко 39 земаља и међународним координационим телом у Амстердаму, Холандија. Из покрета Dont Make a Wave Committee који је постојао да би спре ...

                                               

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација је скуп мера и метода за сузбијањем и уништавања организама који могу бити преносиоци заразних болести, или њихови резервоари, изазвачи алергијске реакције, имати токсично деловање или су на други начин ш ...

                                               

Депонија

Депонија представља место, локалитет, за одлагање отпадних материјала. На депонији некада може да се врши селекција и рециклажа отпада. Обично се у данашње време врши категоризација класификација отпада према типу отпада који се на њима одлаже. Д ...

                                               

Дератизација

Дератизација је скуп поступака који се спроводе у циљу уништавања пацова и других глодара као преносиоца узрочника одређених заразних болести.

                                               

Динамика популације

Динамика популације, звана и динамика становништва и популациона динамика, јесте истраживање промена у броју и сруктури једне или више популација, као и процеса који утичу на те промене. Динамика становништва је била главна грана математичке биол ...

                                               

Ђердап Унеско геопарк

Ђердап Унеско геопарк налази се у северо-источном делу Републике Србије, уз саму границу са Румунијом, као део светске мреже геопаркова, јединствених, географски целовитих подручја која обухватају локалитете и пејсаже од међународног геолошког зн ...

                                               

Евапотранспирација

Евапотранспирација је сложен процес састављен од губитка воде кроз атмосферско испаравање и испаривог губитка воде кроз животне процесе биљака. Потенцијална евапотранспирација је, дакле, количина воде која би могла испарити у било којем подручју. ...

                                               

Едафски фактори

Едафски фактори обухватају физичка, хемијска и биолошка својства земљишта, а исто тако и стена на којима се земљиште развија. За организме који живе у земљи ови фактори су од прворазредног значаја, а такође и за биљке. Биљке се развијају и живе н ...

                                               

Еколошка мрежа

Еколошка мрежа је систем еколошки значајних подручја и њихових заштитних зона, које су повезане еколошким коридорима. Ови су од изузетног значаја, јер треба да обезбеде међусобну повезаност подручја, те да омогуће популацијама врста адекватне усл ...

                                               

Еколошка ниша

Еколошка ниша представља збир свих еколошких валенци једне органске врсте, које она подноси на мјесту које насељава. Еколошка ниша се може дефинисати као мјесто и улога коју један организам има у екосистему, као и положај који заузима на дејство ...

                                               

Еколошка сукцесија

Процес смењивања биоценозе у станишту назива се сукцесија. Развој и еволуција екосистема обухватају: почетну фазу прелазне фазе завршну фазу Биолошки празан простор чине: физичке климатске карактеристике станишта. хемијске Прве биљке и животиње ф ...

                                               

Еколошке организације

Закон Републике Србије познаје само термин "удружење грађана", а оснивачу се дозвољава коришћење скоро свих речи при давању имена удружењу грађана, све док по питању своје делатности не доводи грађане у заблуду. У јавности се уместо термина "удру ...

                                               

Еколошки календар

Следи списак значајних датума из области екологије: Европска ноћ слепих мишева се одржава у августу или септембру. Трећи викенд септембра је посвећен акцији "Очистимо свет". Дани европске баштине се одржавају у септембру.

                                               

Еколошки расизам

Еколошки расизам је термин који се односи се на то да су заједнице које припадају поједним етничким мањинама више изложене загађивачима или како им је онемогућен приступ одређеним природним ресурсима, као што су чист ваздух, чиста вода и друге ек ...

                                               

Еколошко друштво Градац

Еколошко друштво Градац из Ваљева, основано је 18. јула 1986. године, иницијативом двадесет и шест грађана Ваљева, као једна од првих југословенских и српских асоцијација еколошке оријентације, са циљем заштите дела клисуре реке Градац, организов ...

                                               

Екопсихологија

Екопсихологија је идеологија која се користи у психолошким третманима кроз духовно приближавање људи природи. Екопсихологија је изван конвенционалних оквира психологије. Главна претпоставка ове идеологије је да док ум обликује савремени свет, њег ...

                                               

Екорегион

Екорегион који се понекада назива и биорегион је еколошки и географски дефинисана област мања од "царства" или "екозона". Екорегион покрива релативно велико подручје копна или воде и садржи карактеристичне, географски одвојене групе природних зај ...

                                               

Екосистем

Екосистем представља јединство биоценозе и биотопа. Животна заједница у природи мора заузимати неки простор у коме чланови те заједнице задовољавају своје потребе: крећу се, узимају храну, дишу, налазе заклон и заштиту итд. Тај простор се назива ...

                                               

Екосоцијализам

Екосоцијализам, зелени социјализам или социјалистичка екологија је идеологија која спаја аспекте социјализма са зеленим политикама, екологијом и антиглобализацијом. Залаже се за друштво без класних подела које живи у некој врсти склада са природо ...

                                               

Екотероризам

Екотероризам или еколошки тероризам је уништавање или претња уништавањем животне средине. Овај термин се примењује и на злочине извршене против компанија или владиних агенција с циљем да се спрече или омету активности које су наводно штетне по ок ...

                                               

Екотоксикологија

Екотоксикологија се бави изучавањем деловања отрова на организме, популације и заједнице у условима загађене средине. Огроман број хемикалија, које су у свакодневној употреби, озбиљно угрожава здравље човека и осталих живих бића. Сам податак да с ...

                                               

Екотон

Екотон је гранична област између два суседна екосистема. Едафски и климатски фактори који делом условљавају карактер екосистема, могу условљавати и облик екотона који се јавља између њих. Иако границе могу постојати и као нагле промене у еколошки ...

                                               

Ekofeminizam

Ekofeminizam obuhvata ideju da su potčinjavanje prirode i potčinjavanje žena blisko povezani. Termin je skovan 1974. godine u radu francuske feministkinje Francoise d’Eaubonne, Feminizam ili smrt.

                                               

Екоцид

Екоцид представља деловање или процес који као резултат има наглу или драматичну промену природне околине на неком подручју, која за собом носи нарушавање еколошке равнотеже у облику наглог изумирања или миграције већег дела флоре и фауне. У ужем ...

                                               

ЕМАС

ЕМАС је инструмент ЕУ на добровољној бази који позива компаније да уведу и конинуирано унапређују еко-менаџмент. Успостављен је ЕУ регулативом бр.1836. из 1993. године, као добровољна шема која омогућава да компаније верификују свој систем управљ ...

                                               

Ендемизам

Ендемизам је појава ограничене распрострањености организама на одређеној, често малој, територији или акваторији. Ендемичне могу бити врсте или било која друга таксономска категорија. Ендемични таксон назива се ендемит. Такође, површина ареала ен ...

                                               

Еуфотична зона

Еуфотична зона што би са грчког језика било преведено као "добро осветљена зона", је зона при површини мора или језера где је осветљеност довољна тако да може да се обавља процес фотосинтезе. То значи да у овој зони живе морске биљке. Дубина ове ...

                                               

Efekat staklene bašte

Efekat staklene bašte je proces zagrevanja planete Zemlje koji je nastao poremećajem energetske ravnoteže izmedu količine zračenja koje Zemljina površina prima od Sunca i vraća u svemir. Deo toplotnog zračenja, koje stiže do zemljine kore, odbija ...

                                               

Животна средина

Животна средина, човекова околина или окружење представља насељени део Земљиног простора на којим је могућ опстанак живих бића. Људи, животиње и биљке настају, расту и развијају се у једном простору који их окружује и који можемо да назовемо њихо ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →