Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37                                               

Infinitezimalni račun

Infinitezimalni račun je grana matematike koja se bavi funkcijama, izvodima, integralima, limesima i beskonačnim nizovima. Proučava razumevanje i opisivanje promena merljivih varijabli. Središnji koncept kojim se opisuje promena varijable je funk ...

                                               

Једначина

Ово је чланак о математичким једначинама. За израз из хемије, погледати: хемијска једначина. Једначина је математички појам који изражава везу између познатих и непознатих величина посредством знака једнакости који изједначава леву и десну страну ...

                                               

Аврами једначина

Аврами једначина описује трансформацију једне чврсте фазе у другу. Помоћу ње се може описивати и кинетика кристализације. У свом изворном облику једначина гласи: f t = a ∗ 1 − exp }}, и даје зависност фракционог односа фаза од времена. Одговарају ...

                                               

Динамичко програмирање

Динамичко програмирање је метод којим се смањује време извршавања оних проблема у којима се захтева тражење оптималне подструктуре и који имају потпроблеме који се понављају, као што ће бити описано у наставку. Овај појам је увео математичар Рича ...

                                               

Диференцијална једначина

Диференцијална једначина је свака једначина у којој се појављује независна променљива, непозната функција те променљиве {\displaystyle y}) и изводи или диференцијали те непознате функције. По дефиницији, редом диференцијалне једначине се назива н ...

                                               

Дрејкова једначина

Дрејкова једначина је математички израз који даје процену броја цивилизација у нашој галаксији које су способне и вољне да комуницирају са Земљанима. Осмислио ју је амерички астроном Френк Дрејк.

                                               

Једнакост масе и енергије

Једнакост између енергије и масе, у физици се успоставља важном и познатом једначином E = mc 2. Дакле, енергија је еквивалентна маси помноженој квадратом брзине светлости у вакууму. Конкретно у јединицама, E = m помножено са 2. Еквивалентност мас ...

                                               

Једначина Лотка–Волтера

Једначина Лотка-Волтера, позната и као једначина ловац-улов, јесте пре свега нелинеарна, диференцијална једначина, често коришћена да опише динамику биолошких система у оквиру којег две врсте живе и реагују, од којих је једна ловац, а друга жртва ...

                                               

Квадратна једначина

Квадратна једначина је у математици полиномијална једначина другог степена. Имплицитни облик потпуне квадратне једначине гласи: a x 2 + b x + c = 0, {\displaystyle ax^{2}+bx+c=0,\,\!} где је a ≠ 0. За a = 0, једначина постаје линеарна. Слова a, b ...

                                               

Лапласова једначина

Лапласова једначина је елиптичка парцијална диференцијална једначина другога реда облика: ∇ 2 φ = 0 {\displaystyle \qquad \nabla ^{2}\varphi =0} Решења Лапласове једначине су хармоничке функције. Лапласова једначина је значајна у математици, елек ...

                                               

Линеарна једначина

У математици, линеарна једначина је једначина која се може поставити у облику a 1 x 1 + ⋯ + a n x n + c = 0, {\displaystyle a_{1}x_{1}+\cdots +a_{n}x_{n}+c=0,} где су x 1, …, x n {\displaystyle x_{1},\ldots,x_{n}} променљиве или непознате, а c, a ...

                                               

Логаритамске једначине

log a ⁡ b = log c ⁡ b log c ⁡ a {\displaystyle \log _{a}b={\log _{c}b \over \log _{c}a}} Ова једначина се користи за израчунавање логаритама на електронским калкулаторима. На пример, већина калкулатора има дугмад за ln и за log 10, али не и за lo ...

                                               

Параметарска једначина

У математици, параметарска једначина је у неку руку слична функцији: оне омогућавају да се користе произвољне вредности, које се називају параметрима, уместо независних променљивих, које дају вредности за зависне променљиве. Једноставан кинематич ...

                                               

Питагорина теорема

У математици, Питагорина теорема изражава везу која постоји између три странице правоуглог троугла у еуклидској геометрији. Ако су a и b катете, а c хипотенуза правоуглог троугла, важи једнакост a 2 + b 2 = c 2 {\displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2}\,} ...

                                               

Rešavanje jednačina

U matematici, rešavanje jednačina je nalaženje njihovih rešenja, koja su vrednosti koje zadovoljavaju uslove navedene jednačinom, koja se generalno sastoji od dva izraza povezana znakom jednakosti. Kada se traži rešenje, jedna ili više slobodnih ...

                                               

Систем једначина

У математици, систем једначина, познат и као систем симултаних једначина, је коначни низ једначина за које се тражи заједничко решење. Системи једначина су класификовани на сличан начин као и једначине: Систем линеарних једначина, Систем парцијал ...

                                               

Таласна једначина

                                               

Тригонометријска једначина

Тригонометријска једначина је једначина код које се непозната јавља као аргумент тригонометријске функције. Решити тригонометријску једначину значи одредити све вредности непознате за које је дата једначина задовољена.

                                               

Фокер-Планкова једначина

Фокер-Планкова једначина у статистичкој механици је парцијална диференцијална једначина која описује временску еволуцију функције густине вероватноће и може се записати у облику: ∂ ∂ t p x, t = ∂ 2 ∂ x 2.} Фокер-Планкова једначина је диференцијал ...

                                               

Функционална једначина

У математици, функционална једначина је било која једначина која одређује функцију у имплицитном облику. Често се једначина односи на вредност функције у неком тренутку са својим вредностима у другим тачкама. На пример, својства функција могу се ...

                                               

Arenijusova jednačina

Arenijusova jednačina je jednačina koja daje zavisnost konstante brzine hemijske reakcije od temperature i energije aktivacije. Arenijusova jednačina ima sledeći oblik: k = A e − E a / R T {\displaystyle k=Ae^ Gde je: A -pred-eksponencijalni fakt ...

                                               

Кеплерови закони

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца. Формулисана су три Кеплерова закона. Први Кеплеров закон − све планете се крећу по елипсама којима је једно од жаришта Сунце. Други Кеплеров закон − радијус вектор проводница Сунце-планет дужина ...

                                               

Kvadratna formula

                                               

Комбинаторна математика

Комбинаторика је грана чисте математике која се бави проучавањем дискретних објеката. Повезана је са многим другим гранама математике, попут алгебре, теорије вероватноће, и геометрије, као и са разним областима у рачунарству и статистичкој физици ...

                                               

Белови полиноми

Белови полиноми су значајни у комбинаторици, а облика су: B n, k {\displaystyle B_{n,k}x_{1},x_{2},\dots,x_{n-k+1}} = ∑ n! j 1! j 2! ⋯ j n − k + 1! x 1 1! j 1 x 2 2! j 2 ⋯ x n − k + 1 n − k + 1!) j n − k + 1, {\displaystyle =\sum {n! \over j_{1}! ...

                                               

Биномни коефицијент

У математици, а посебно у комбинаторици, биномни коефицијент природног броја n и целог броја k дефинисан је као природни број: n k = n! k! n − k! = ∏ i = 1 k n + 1 − i i, n ≥ k ≥ 0 1 {\displaystyle {n \choose k}={\frac {n!}{k!n-k!}}=\prod _{i=1}^ ...

                                               

Дирихлеов принцип

Дирихлеов принцип изражава једну од особина коначних скупова, а користи се за доказ постојања објекта са одређеним својством. Не даје се конструкција решења, већ само доказује његова егзистенција.

                                               

Звијезде и линије (комбинаторика)

У контексту комбинаторне математике, звијезде и линије представљају графичку помоћ за извођење одређених комбинаторних теорема. Вилиам Фелер га је популаризовао у својој класичној књизи о вјероватноћи. Може да се користити за рјешавање многих јед ...

                                               

Каталанови бројеви

Каталанови бројеви представљају низ природних бројева значајних у комбинаторици. Првих неколико Каталанових бројева је: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440, 9694845, 35357670, 129644790, 477638700, 1767 ...

                                               

Комбинација

Један добар пример за разумевање израчунавања броја комбинација без понављања је игра на срећу лото. На пример, да бисмо израчунали укупан број комбинација лотоа у ком се од 39 могућих бројева извлачи 7 бројева, примењујемо формулу: C 7 39 = 39 7 ...

                                               

Пермутација (математика)

У неколико области математике, израз пермутација се користи у различитим али блиско повезаним значењима. Сва ова значења се тичу појма пресликавања елемената скупа у друге елементе скупа, то јест, замене места елемената скупа.

                                               

Problem vraćanja kusura

Problem vraćanja kusura postavlja sledeće pitanje: kako se od ponudenih apoena može napraviti zadata suma novca, da se pritom iskoristi najmanji mogući broj novčića? Ovaj problem je nalik problemu ranca i ima veću primenu od pukog vraćanja kusura.

                                               

Проблем осам дама

Проблем осам дама је проблем постављања осам шаховских дама на 8×8 шаховску таблу тако да ниједна од њих не може узети ниједну другу од њих користећи стандардни потез даме у шаху. Боја дама је неважна за ову загонетку; претпоставка је да би свака ...

                                               

Факторијел

У математици, факторијел ненегативног цијелог броја n {\displaystyle n} је производ свих позитивних бројева мањих или једнаких n {\displaystyle n}. На примјер, 5! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 = 120 {\displaystyle 5!=1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5=120\ } и ...

                                               

Хиперграф

У математици, хиперграф представља генерализацију графа, где гране графа могу да повезују било који број чворова. Формално, хиперграф је пар {\displaystyle } где је X {\displaystyle X} скуп елемената, чворова, а E {\displaystyle E} је скуп подску ...

                                               

Hant-MekIlorijev algoritam

U računarstvu, Hant-MekIlrojev algoritam traži rešenje za problem najdužeg zajedničkog podniza. Bio je jedan of prvih neheurističkih algoritama koji je korišćen u diff rutini. Čak i danas, varijacije ovog algoritma se mogu naći u sistemima za kon ...

                                               

Kombinatorna eksplozija

U matematici kombinatorna eksplozija opisuje efekat funkcija koje rastu vrlo brzo. Primeri takvih funckija uključuju faktorijel funkciju i njoj srodne funkcije. Patološki primer kombinatorne ekpslozije uključuje funkcije kao što je Akermanova fun ...

                                               

Комплексна анализа

Комплексна анализа, традиционално позната као теорија функција комплексне променљиве, је грана математике која проучава функције комплексних бројева. Комплексна анализа је врло корисна у многим гранама математике, укључујући теорију бројева и при ...

                                               

Гама-функција

У математици, гама-функција је функција дефинисана несвојственим интегралом: Γ z = ∫ 0 ∞ e − t z − 1 d t. {\displaystyle \Gamma z=\int _{0}^{\infty }e^{-t}t^{z-1}\,dt.} Из парцијалне интеграције и израчунавања интеграла за z = 1 {\displaystyle z= ...

                                               

Јединични круг

У математици, јединични круг је круг чији је полупречник 1. Често се, нарочито у геометрији, јединичним кругом сматра круг са полупречником 1 чији се центар налази у координатном почетку. Ако су x, y тачке на кружници јединичног круга у првом ква ...

                                               

Кошијева интегрална теорема

У математици, Кошијева саставна теорема у комплексној анализи, названа по Огистену Лују Кошију, је важна изјава о линијским интегралима за холоморфне функције у комплексној равни. У суштини, она каже да ако две различите путање повежу исте две та ...

                                               

Кошијева интегрална формула

Кошијева интегрална формула је теорема из области комплексне анализе, која тврди да се вриједност холоморфне функције у некој тачки области дефинисаности може израчунати помоћу тачака које припадају рубу те области. Ова теорема је једна од центра ...

                                               

Кошијева теорема о резидуму

Кошијева теорема о резидуму, названа по Лују Кошију, представља теорему у комплексној анализи, по којој се криволинијски интеграл дате функције f {\displaystyle f} по граници неке области D {\displaystyle D} може добити рачунањем резидума у изоло ...

                                               

Лијувилова теорема (комплексна анализа)

Лијувилова теорема је теорема из области комплексне анализе. Она гласи: ако је функција f {\displaystyle f} холоморфна над цијелим скупом комплексних бројева {\displaystyle f\in H} и ограничена, тада је она идентички константа, тј. f ≡ c o n s t ...

                                               

Лоранов ред

У математици, Лоранов ред комплексне функције f представља исту ту функцију представљену као степени ред који обухвата и чланове са негативним индексом. Може се користити да би се изразила комплексна функција тамо гдје се не може примијенити Тејл ...

                                               

Ојлерова формула

Овај чланак објашњава Ојлерову формулу у области комплексне анализе. За Ојлерову формулу у теорији графова и полиедарској комбинаторици видети чланак Ојлерова карактеристика. Ојлерова формула, која је добила име по швајцарском математичару Леонар ...

                                               

Основна теорема алгебре

У математици, основна теорема алгебре тврди да сваки полином једне променљиве са комплексним коефицијентима, степена већег или једнаког један има најмање један комплексан корен. Еквивалентно, поље комплексних бројева је алгебарски затворено. Поне ...

                                               

Полином

У математици, полином је израз који је сачињен од једне или више променљивих и константи, коришћењем операција сабирања, одузимања, множења, и степеновања позитивним целим степенима. На пример, x 3 + 10 x + {\displaystyle x^{3}+10x+\,} је полином ...

                                               

Риманова зета-функција

Риманова зета-функција ζ {\displaystyle \zeta } је без сумње најважнија функција Теорије Бројева, због своје везе са расподелом простих бројева. Основно питање о ζ-функцији, Риманова хипотеза, и поред огромних напора и данас остаје неодговорено.

                                               

Степени ред

У математици, степени ред је ред облика f x = ∑ n = 0 ∞ a n x − c n = a 0 + a 1 x − c + a 2 x − c 2 + a 3 x − c 3 + ⋯ {\displaystyle fx=\sum _{n=0}^{\infty }a_{n}\leftx-c\right^{n}=a_{0}+a_{1}x-c+a_{2}x-c^{2}+a_{3}x-c^{3}+\cdots } где a n предста ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →