Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112                                               

Стереохемија

Стереохемија је посебна грана хемије која се бави проучавањем просторне организације молекула. Традиционално се дели на статичку, која је усмерена на просторне облике молекула, изучавање хиралности и оптичке активности, и динамичку, која се бави ...

                                               

Хемијска кинетика

                                               

Хемијска реакција

Хемијске реакције представљају трајне промене у структури полазних супстанци и настајање нових супстанци које се по саставу и својствима разликују од полазних супстанци.

                                               

Хидролиза

Хидролиза је хемијска реакција која се заснива на распаду молекула хемијских једињења на два мања фрагмента под утицајем контакта са водом или воденом паром. У посебном случају хидролизе соли то је реакција јона са водом. Хидролиза је посебна гра ...

                                               

Deprotonacija

Deprotonacija je otklanjanje protona Bronsted-Lorijeve kiseline u obliku kiselo-bazne reakcije formirane konjugovanjem bazi i kiseline. Komplementarni, obrnuti proces, kada se proton dodaje na Bronsted-Lorijevu bazu, je protonacija. Formirani obl ...

                                               

Elektrofilna adicija

U organskoj hemiji, reakcija elektrofilne adicije je reakcija adicije u kojoj se u hemijskom jedinjenju, π veza razlaže, a dve nove σ veze se formiraju. Supstrat reakcije elektrofilne adicije mora da sadrži dvostruku vezu ili trostruku vezu. Pokr ...

                                               

Elektrolitska disocijacija

Elektrolitička disocijacija je razlaganje elektrolita na pozitivne ili negativne jone pod uticajem molekula rastvarača, npr. NaCl → Na + + Cl - Disocijacija je posledica solvatacije kod polarnih rastvarača npr: voda u kojem polarni molekuli rastv ...

                                               

Enol

Enoli su alkeni sa hidroksilnom grupom na jednom od ugljenikovih atoma dvostruke veze. Alkeni sa hidroksilnim grupama na obe strane dvostruke veze se nazivaju endioli. Deprotonisani anjoni enola su enolati. Redukton je jedinjenje koje ima endioln ...

                                               

Hidroliza soli

Hidroliza soli se zasniva na reakciji jona koji ulaze u sastav soli sa vodom. Pošto nastaju usled elektrolitičke disocijacije soli, joni su po Levisovoj teoriji kiseline ili baze. N H 4 + + H 2 O ↔ N H 3 + H 3 O + {\displaystyle NH_{4}^{+}+H_{2}O ...

                                               

Jednačina brzine

Jednačina brzine ili zakon brzine hemijskih reakcija je jednačina koja povezuje reakcionu brzinu sa koncentracijama ili pritistcima reaktanata i konstantnim parametrima. Za mnoge reakcije brzina je data putem stepenim zakonom kao što jeČ r = k }. ...

                                               

Korozija

Korozija je trošenje konstrukcijskih materijala hemijskim delovanjem fluida. Korozija razara metale i neorganske nemetale, a učestvuje i u oštećivanju organskih materijala. U geologiji je korozija opšti naziv za hemijsko trošenje stena. Korozija ...

                                               

Mehanizam reakcije

U hemiji, mehanizam reakcije je korak po korak sekvenca elementarnih reakcija putem kojih se odvija sveukupna hemijska promena. Hemijski mehanizam je teoretska pretpostavku koja pokušava da detaljno opiše šta se dešava u svakom koraku sveukupne h ...

                                               

Nukleofilna adicija

Nukleofilna adicija u organskoj hemiji predstavlja reakciju adicije pri kojoj se u hemijskom jedinjenju π veza raskida tako što se formiraju dvije nove kovalentne veze adicijom nukleofila. Reakcije adicije su ograničene na hemijska jedinjenja koj ...

                                               

Oksidacioni agens

Oksidacioni agens se može definisati kao supstanca koja uklanja elektrone sa nekog drugog reaktanta u redoks hemijskoj reakciji. Oksidacioni agens se redukuje preuzimanjem elektrona na sebe, dok se reduktans oksiduje dajući elektrone. Kiseonik je ...

                                               

Produkt (hemija)

Produkti se formiraju tokom hemijskih reakcija konzumiranjem reagenasa. Produkti imaju nižu energiju nego reagensi i nastaju tokom reakcije u skladu sa drugim zakonom termodinamike. Oslobodena energija potiče od promena hemijskih veza izmedu atom ...

                                               

Racemizacija

U hemiji, racemizacija se odnosi na konvertovanje jedne enantiomerno čiste materije u smešu gde postoji više od jednog enantiomera. Ako racemizacija proizvede smešu u kojoj su enantiomeri prisutni u jednakim količinama, nastali materijal je racem ...

                                               

Reagens

Reagens je supstanca ili jedinjenje koje se dodaje to sistem da bi se izazvala hemijska reakcija." Termini reaktant i reagens se često koriste kao sinonimi. Rastvarači i katalizatori učestvuju u reakciji, ali se ne nazivaju reaktantima. U organsk ...

                                               

Reakcija adicije

U organskoj hemiji reakcija adicije je reakcija kojom se dva ili više molekula kombinuju da formira jedan veći molekul. Reakcija adicije je ograničena na hemijska jedinjenja koja imaju višestruko vezane atome, kao što su molekuli sa ugljenik-uglj ...

                                               

Redukujući agens

Redukujući agens je element ili jedinjenje u redukciono-oksidacionoj reakciji koje predaje elektron drugom reaktantu. Pošto reducer gubi elektron kaže se da se on "oksiduje", stoga je neophodno prisustvo "oksidansa". Ako je jedna hemikalija donor ...

                                               

Supstitucija (hemija)

U supstitucionim reakcijama, funkcionalna grupa jednog hemijskog jedinjenja se zamenjuje drugom grupom. U organskoj hemiji, reakcije elektrofilne i nukleofilne supstitucije imaju primarni značaj. Reakcije organske supstitucije se klasifikuju u ne ...

                                               

Supstrat (hemija)

U hemiji, supstrat je hemijski materijal koji reaguje sa reagensom. Ovaj termin je visoko zavistan od konteksta. Na primer u biohemiji enzimski supstrat je materijal na koji deluje enzim.

                                               

Jmol

Jmol je program otvorenog koda, napisan u Javi, za prikazivanje hemijskih struktura u 3D, za čiji rad nisu neophodni dodaci za 3D ubrzavanje. Jmol prikazuje 3D reprezentaciju molekula koja se može koristi u nastavi i u istraživanjima, npr. u obla ...

                                               

Мезо облик

Мезо облик, мезо једињење или мезо изомер је хемијско једињење чији молекули садрже више од два асиметрична атома али не показују оптичку активност најчешће услед присуства интрамолекулске равни симетрије. Пример дат десно приказује један од стер ...

                                               

Рацемска модификација

Рацемска модификација или рацемат је у стереохемији смеша еквимоларних количина и енантиомера оптички активног молекула. Једноставније речено, рацемска смеша садржи једнаке количине два облика оптички активног молекула, од којих један облик обрће ...

                                               

Стереоизомерија

Стереоизомери су једињења исте конституције а различитих конфигурација. Поједностављено, ово су једињења која имају идентичне супституенте али је просторни распоред тих супституената различит.

                                               

Стереоселективност

Стереоселективност је карактеристика хемијских реакција које из једног почетног супстрата као производ дају смешу неједнаких количина стереоизомера. Стереоселективност може бити делимична, када се у реакцији добија већа количина једног стереоизом ...

                                               

Фишерова пројекција

Фишерова пројекција у хемији је дводимензионо представљање тродимензионих органских молекула, путем пројекције. Све везе се приказују као хоризонталне или вертикалне линије. Угљеникови ланци се цртају вертикално, а угљеникови атоми се налазе на п ...

                                               

Anomer

U hemiji ugljenih hidrata anomer je specijalni tip epimera. On je jedan od dva stereoizomera cikličnih saharida koji se razlikuju samo u njihovoj konfiguraciji na hemiacetalnom ili hemiketalnom ugljeniku, koji se naziva anomerni ugljenik. Anomeri ...

                                               

Asimetrična sinteza

Asimetrična sinteza je organska sinteza kojom se uvodi jedan ili više hiralnih centara. Ova metodologija je značajna u farmaceutskoj hemiji jer različiti enantiomeri ili dijastereoizomeri često imaju različite biološke aktivnosti.

                                               

Atropizomerija

Atropizomeri su stereoizomeri koji su posledica otežane rotacije oko jednostruke veze. Kod njih je sterna barijera rotacije dovoljno visoka da omogući izolaciju konformera. Reč atropizomer je izvedena iz grč. sa zanačenjem ne, i grč. tropos - okr ...

                                               

Cikloheksanska konformacija

Cikloheksanska konformacija je svaki od nekoliko trodimenizionih oblika koje molekul cikloheksana može da poprimi uz održavanje integriteta hemijske veze. Unutrašnji uglovi ravnog pravilnog šestougla su 120°, dok su preferirani uglovi izmedu uzas ...

                                               

Eklipsna konformacija

U hemiji eklipsna konformacija je konformacija u kojoj su dva substituenta X i Y na susednim atomima A, B najbliže jedan drugom. Torzioni ugao X-A-B-Y je 0°. Takva konformacija postoji kod svake jednostruke veze koja povezuje dva sp 3 hibridizova ...

                                               

Epimer

Epimeri su diastereoizomeri koji se razlikuju u konfiguraciji samo jednog stereogenog centra. Diastereomeri su klasa stereoizomera koji nisu preklopljivi, koji se ne odnose kao predmet i lik u ogledalu. U hemijskoj nomenklaturi, jednom izomeru ep ...

                                               

Hejvortova projekcija

Hejvortova projekcija je uobičajeni način prikazivanja cikličnih struktura monosaharida putem jednostavne trodimenzionalne perspektive. Hejvortova projekcija je dobila ime po engleskom hemičaru Normanu Hejvortu, koji je dobio Nobelovu nagradu za ...

                                               

Njumanova projekcija

Njumanova projekcija je korisna u stereohemiji alkana za vizuelizaciju hemijskih konformacija ugljenik-ugljenik hemijskih veza gledano spreda. Bliži ugljenik se predstavlja tačkom, a udaljeniji krugom. Prednji ugljenik se naziva proksimalnim, a u ...

                                               

Optička rotacija

Optička rotacija je okretanje ravni linearno polarizovane svetlosti oko pravca kretanja, kad svetlost prolazi kroz pojedine materijale. Do toga dolazi u rastvorima hiralnih molekula kao što je saharoza, čvrstih materijala sa rotiranim kristalnim ...

                                               

Stepeničasta konformacija

U organskoj hemiji stepeničasta konformacija je hemijska konformacija etanu-sličnih molekula abcX-Ydef u kojoj su supstituenti a,b i c na maksimalnoj udaljenosti od d,e i f. Neophodno je da su torzioni uglovi 60°. Takva konformacija postoji za bi ...

                                               

Stereocentar

Stereocentar je atom za koga je vezan takav set grupa da zamena bilo koje dve grupe proizvodi stereoizomer. Hiralni center je stereocentar koji se sastoji od atoma sa skupom liganda atoma ili grupa atoma u prostornom aranžmanu koji se ne može pre ...

                                               

Sterni efekt

Sterni efekti nastaju usled činjenice da svaki atom unutar molekula zauzima odredeni prostor. Ako su atomi previše blizu, dolazi do repulzije usled preklapanja njihovih elektronskih oblaka, i to može da ima uticaja na oblik molekula i reaktivnost.

                                               

Стехиометрија

Стехиометријски односи су квантитативни односи који следе из хемијских формула или хемијских једначина. У складу са тим сва израчунавања у вези са хемијским формулама или једначинама називају се стехиометријски односи. Стехиометрија је утемељена ...

                                               

Водонична веза

Водонична веза је врста слабе хемијске везе засноване на електростатичком привлачењу између атома водоника и неког нуклеофилног атома који садржи слободне електронске парове. Ова веза је могућа када је водоник повезан ковалентном везом са атомом ...

                                               

Молекуларна логичка кола

Молекуларно логичко коло је молекул који врши логичку операцију базирану на једном или више физичких или хемијских улаза и појединачном излазу. Ова област је напредовала од једноставних логичких система заснованих на јединственом хемијском или фи ...

                                               

Mehanički vezane molekulske arhitekture

Mehanički vezane molekulske arhitekture su molekulske veze koje su posledica njihove topologije. Ovaj tip molekulske veza je analogan sa ključevima na lancu za ključeve. Ključevi nisu direktno povezani sa lancom, ali se ne mogu odvojiti bez otvar ...

                                               

Molekulsko prepoznavanje

Molekulsko prepoznavanje je specifična interakcija izmedu dva ili više molekula putem nekovalentnog vezivanja kao što je vodonično vezivanje, metalna koordinacija, hidrofobne sile, Van der Valsove sile, π-π interakcije, elektrostatični i/ili elek ...

                                               

Porfirin

Porfirini su grupa organskih jedinjenja, mnoga od kojih se prirodno javljaju. Jedan od najbolje poznatih porfirina je hem, pigment crvenih krvnih ćelija. Hem je kofaktor proteina hemoglobina. Porfirini su heterociklični makrociklična jedinjenja k ...

                                               

Supermolekul

Termin supermolekul ili supramolekul, je uveo K.L. Volf 1937. da bi opisao vodonično vezane dimere sirćetne kiseline. Istraživanje nekovalentnih veza u molekulskim kompleksima se od tog vremena razvilo u polje supramolekularne hemije. Termin supe ...

                                               

Teorijska hemija

Teoretska hemija objašnjava hemijska i fizička opažanja. Teoretska hemija koristi fundamentalne zakone fizike, Kulonov zakon, kinetičku energiju, potencijalnu energiju, Virijalnu teoremu, Plankov zakon, Paulijev princip isključenja i mnoge druge, ...

                                               

Џон Ленард-Џоунс

Сер Џон Едвард Ленард-Џоунс био је британски физичар и математичар који је био на челу катедре теоријске физике на Универзитету Бристол, а затим катедре теоријске науке на Универзитету Кембриџ. Неки га сматрају оцем модерне рачунарске хемије.

                                               

Тунел ефекат

Тунел ефекат или тунеловање је појава у којој атомска честица може да савлада коначну потенцијалну баријеру чак и када је њена енергија нижа од висине баријере. Према класичној физици, то би било немогуће, међутим, према законима квантне механике ...

                                               

Хартри-Фокова метода

Хартри-Фокова метода или метод самоусаглашеног поља је варијациона метода којом се тражи минимум енергије побољшавањем таласних функција. Хартри-Фоковом методом се долази до Хартри-Фокових једначина.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →